Årsstämma 2024

Fastpartners årsstämma 2024 kommer att hållas i Stockholm den 18 april 2024. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant ärende senast den 29 februari 2024. Ärendet kan lämnas in via e-post till [email protected]

Kallelse_Notice 2024

Styrelsens fullständiga förslag till beslut_The boards proposals – 2024

Instruktion för Valberedningen i Fastpartner AB (publ)_Instruction for nomination committee in Fastpartner AB (publ) – 2024

Valberedningens förslag, redogörelse och yttrande_The nomination committees proposals, report and opinion – 2024

Information om styrelseledamöter_Information about boardmembers – 2024

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Fullmakt_Power of Attorney – 2024

Årsstämma 2023

Årsstämman med aktieägarna i Fastpartner AB hölls i Stockholm den 20 april 2023. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 1,0 kr per stamaktie serie A och 5,0 kr per stamaktie serie D. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

  • Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Katarina Staaf och Cecilia Vestin.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av stamaktier serie A och/eller serie D för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Kallelse_Notice_2023

Styrelsens fullständiga förslag till beslut_The board’s proposals_2023

Valberedningens redogörelse, förslag och yttrande_The nomination committee’s report, proposals and opinion_2023

Instruktion för valberedningen i Fastpartner AB_Instruction for nomination committee in Fastparner AB_2023

Information om styrelseledamöter_Information about boardmembers_2023

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Fullmakt_Power of Attorney_2023

Protokoll Årsstämma 2023

Årsstämma 2022

Årsstämman med aktieägarna i Fastpartner AB hölls i Stockholm den 21 april 2022. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2,20 kr per stamaktie serie A och 5,00 kr per stamaktie serie D. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  • Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Katarina Staaf och Cecilia Vestin.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av stamaktier serie A och/eller serie D för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslutade att lämna ett bidrag om 10 miljoner kronor till UNHCR:s verksamhet i Ukraina.

Kallelse_Notice_2022

Styrelsens fullständiga förslag till beslut_The board’s proposals_2022

Valberedningens red., förslag och yttrande_The nomination committee’s report, prop. and opinion_2022

Instruktion för Valberedningen i Fastpartner AB (publ)_Instruction for nomination committee in Fastpartner AB (publ)_2022

Information om styrelseledamöter_Information about boardmembers_2022

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Fullmakt_Power of Attorney_2022

Protokoll Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Årsstämman med aktieägarna i Fastpartner AB hölls i Stockholm den 22 april 2021. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2,00 kr per stamaktie serie A, 5,00 kr per stamaktie serie D och 6,68 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

  • Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Katarina Staaf och Cecilia Vestin.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av stamaktier serie A och/eller serie D för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll Årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Årsstämman med aktieägarna i Fastpartner AB hölls i Stockholm den 23 april 2020. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 1,90 kr per stamaktie serie A, 5,00 kr per stamaktie serie D och 6,68 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

  • Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman och Cecilia Vestin samt nyval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Katarina Staaf.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av stamaktier serie A och/eller serie D för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 775 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämman med aktieägarna i Fastpartner AB hölls i Stockholm den 25 april 2019. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 1,60 kr per stamaktie och 6,68 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  • Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman och Katarina Staaf samt nyval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Cecilia Vestin. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 852 500 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämman med aktieägarna i Fastpartner AB hölls i Stockholm den 26 april 2018. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.
Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 4,32 kr per stamaktie och 20,04 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

  • Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Lars Wahlqvist,  Charlotte Bergman och Katarina Staaf. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Lars Wahlqvist,  Charlotte Bergman och Katarina Staaf. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 910 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslut att utdelning avseende stamaktien för verksamhetsår 2018 uppdelas på två utdelningstillfällen, med hälften vardera och med ett halvår emellan.
  • Beslut att genomföra en aktiesplit om 3:1.

Protokoll Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 25 april 2017. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.
Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 4 kr per stamaktie och 20 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

  • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Lars Wahlqvist,  Charlotte Bergman och Katarina Staaf samt nyval av Sven-Olof Johansson för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 910 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslut att utdelning för verksamhetsår 2017 uppdelas på två utdelningstillfällen, med hälften vardera och med ett halvår emellan.

Protokoll Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 28 april 2016. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 3,75 kr per stamaktie och 20 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

  • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Ewa Glennow, Lars Wahlqvist,  Charlotte Bergman och Katarina Staaf. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslut att utdelning för verksamhetsår 2016 uppdelas på två utdelningstillfällen, med hälften vardera och med ett halvår emellan.

Protokoll årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 23 april 2015. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 3,50 kr per stamaktie och 20 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

  • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Ewa Glennow och Lars Wahlqvist samt nyval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Charlotte Bergman och Katarina Staaf. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 24 april 2014. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 3,10 kr per stamaktie och 20 kr per befintlig preferensaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

  • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för fastighets/bolagsförvärv.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 745 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 25 april 2013. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2,75 kr per stamaktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

  • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier för företagsförvärv.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till ändring av bolagets firma till FastPartner AB och styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen varigenom preferensaktier införs samt ökning av bolagets aktiekapitalgränser.
  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst
    55 000 000 kronor till eventuella preferensakieägare.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 745 000 kronor.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 26 april 2012. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2,50 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

  • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsförvärv.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att faffa beslut om förvärv av egna aktier.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 28 april 2011. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2,30 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledarmöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

  • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsvärv.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslut att ändra bolagsordningen

Protokoll årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 29 april 2010. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 2 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledarmöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

  • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsvärv.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslut att ändra bolagsordningen

Protokoll årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämman med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 22 april 2009. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 1,75 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledarmöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

  • Omval av följande styrelseledarmöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Christopher Johansson, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist och Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsvärv.
  • Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier återkallats.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslut att ändra bolagsordningen

Protokoll årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Årsstämma med aktieägarna i FastPartner AB hölls i Stockholm den 22 april 2008. Vid stämman beslutades att fastställa, de i årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Stämman fattade också beslut att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, lämna utdelning om 1,75 kr per aktie. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

I övrigt fattade stämman även följande beslut:

  • Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Ewa Glennow, Christopher Johansson, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Lars Wahlqvist. Jens Engwall hade tidigare meddelat att han ej stod till förfogande för omval. Till ny ledamot valdes Peter Carlsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om nyemission av aktier för företagsförvärv.
  • Bemyndigande för styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits att fatta beslut om återköp av egna aktier.
  • Beslut att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Vid räkenskapsårets utgång hade styrelsen utnyttjat bemyndigandet gällande återköp av egna aktier samt bemyndigandet om upptagande om lån.

Protokoll årsstämma 2008