Fastpartner har en valberedning med representation från tre aktieägare. Kommittén har fortlöpande kontakter och sammanträder inför årsstämma.

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Valberedningen har till uppgift att till årsstämman förbereda och lämna förslag till val av stämmoordförande, val av styrelsordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intressen. Koden har fastställt oberoenderegler för valberedningen. Dessa innebär att minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. I koden finns också bestämmelser som reglerar oberoendet i de fall att styrelseledamöter ingår i valberedningen. Fastpartner har en valberedning bestående av tre representanter. Valberedningen har fortlöpande kontakter och sammanträder inför årsstämman.

Valberedningen består av följande personer:

  • Christopher Johansson*, som företrädare för Compactor Fastigheter AB.
  • Johannes Wingborg som företrädare för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.
  • Peter Lundkvist som företrädare för Tredje AP-fonden, AP3.

(* Ej oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren)

Förslag från aktieägare till valberedningen kan ställas till Fastpartner AB (publ), att: valberedningen, Box 55625, 102 14 Stockholm

Revisions- och ersättningsfrågor behandlas och beslutas av hela styrelsen, varmed inga särskilda kommittéer eller utskott för dessa frågor har tillsatts.