Hållbarhetsrapporter

Fastpartner har upprättat sin hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standarder, nivå Core, för verksamhetsåret 2023.  Fastpartners hållbarhetsarbete redovisas årligen i Årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen utgår ifrån den intressentdialog och väsentlighetsanalys som genomförts hösten 2020, där de mest väsentliga områdena för våra intressenter och verksamhet identifierades. Hållbarhetsredovisningen speglar resultatet av denna analys som presenteras nedan. I GRI-indexet i Årsredovisningen 2020-2023 finns hänvisningar till de generella GRI-upplysningarna och de områdesspecifika upplysningarna som baseras på Fastpartners mest väsentliga områden. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Fastpartner valt att upprätta  den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. 

Intressentdialog

De viktigaste intressentgrupperna för Fastpartner är samhället, aktieägare, medarbetare, kunder, finansiärer och leverantörer. Vi har en kontinuerlig dialog med dessa grupper genom vår dagliga verksamhet. Genom en samlad bild av intressenternas förväntningar kan Fastpartner bättre styra rapportering och kommunikation till de områden som identifierats som speciellt viktiga.

Väsentlighetsanalys

I samband med intressentanalysen genomfördes även en workshop där representanter och ansvariga för bland annat medarbetare, fastighetsutveckling, ekonomi och ledning deltog. Syftet med workshopen var att besluta vilka hållbarhetsområden som ska prioriteras baserat på intressenters förväntningar, omvärldshändelser och verksamhetens strategiska mål.
Analysen resulterade i att ett antal områden identifierades som väsentliga för både intressenter och verksamhetens arbete framöver. Många väsentliga områden visar på ett stort engagemang och fokus kring frågor som rör miljö och klimat men även att säkerställa att våra kunder även fortsatt är nöjda och att Fastpartner lever upp till deras krav på fastigheter och trivsel.
Dessa frågor berör den direkta verksamheten men även indirekt, genom exempelvis klimatpåverkan, närvaro i ytterstadsområden och våra kunders förmåga att bedriva sina verksamheter med rätt förutsättningar.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023

HÅLLBARHETSRAPPORT 2022

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

HÅLLBARHETSRAPPORT 2020