Agenda 2030

Fastpartner och Agenda 2030

Fastpartner har utifrån Agenda 2030 och de globala mål för hållbar utveckling kartlagt hållbarhetsarbetet. Med hjälp av de 17 övergripande globala målen har vi identifierat tio delmål som vi anser oss kunna bidra mest till att främja. Vi kommer ständigt att fortsätta arbetet med att nå de globala målen och omställningen till ett hållbart samhälle, och kommer därför fortsätta integrera målen i vår verksamhet.

Våra delmål

3:5 – Förebygg och behandla drogmissbruk

Tillsammans med viktiga samhällsaktörer som polisen och SL, arbetar Fastpartner med att förebygga och stävja drogförsäljning i och kring våra fastigheter. Denna täta samverkan betyder mycket för att kunna säkerställa trygga boendemiljöer i utsatta områden.

7:2 – Öka andelen förnybar energi i världen

Fastigheternas el kommer från förnybara källor. Fastpartner strävar efter att ytterligare öka andelen egenproducerad el genom att installera solceller. Med sjunkande priser och ökad effektivitet kommer implementeringen kunna växa i omfattning och därmed bidra till ett allt mer cirkulärt energisystem. Geoenergi installeras i flera fastigheter.

8:5 – Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Inför lönerevisionen kartlägger Fastpartner årligen bolagets löner för att säkerställa lika lön för lika arbete. Lönepolicy tillämpas. Individuell lönesättning tillämpas, och alla anställda erbjuds även kollektivavtal från dag ett. Fastpartners lönesättning grundas i årliga lönesamtal där en konstruktiv dialog förs med medarbetarna för att inspirera och möjliggöra utveckling. Vid nyanställning sätts lönen efter den kravprofil som tagits fram för rollen.

8:6 – Främja ungas anställning, praktik och utbildning

Fastpartner har ett långsiktigt samarbete med Fryshuset, som vi stöttar för att unga ska få en mer framträdande plats i samhället. Fastpartners bidrag till Fryshuset är helt avgörande för att de ska kunna erbjuda lovverksamhet för ungdomar. Unga i socioekonomiskt utsatta situationer har det extra tufft under skolledigheten och vi vet hur viktigt det är att kunna erbjuda gratis aktiviteter med låga trösklar och ett positivt sammanhang. Utöver det stöttar vi även  Tensta Konsthall som också bland annat arrangerar lovverksamheter  och många andra beundransvärda organisationer. Läs mer om detta på sidan Fastpartner stödjer.

10:2 – Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

10:3 – Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

Hos Fastpartner ska ingen diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, funktionsvariation, ålder, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Fastpartner tillämpar Policy för likabehandling. En jämlik arbetsplats är grunden för en inkluderande organisation där medarbetarna känner stolthet och gemenskap. Fastpartner undersöker inställningen till dessa parametrar i medarbetarundersökningen samt i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö– arbetet. I arbetsmiljöhandboken finns rutiner och åtgärdsprogram som ska användas vid misstanke om kränkningar av olika slag.

11:6 – Minska städers miljöpåverkan

Fastigheter står för en stor del av utsläpp som bidrar till klimatförändringar. Fastpartner erbjuder sina hyresgäster gröna hyresavtal och miljöcertifierade byggnader som en del i att minska verksamheternas klimatpåverkan. Genom dessa verktyg läggs en solid grund för vidare klimatarbete hos såväl fastighetsägare som hyresgäster.

12:5 – Minska mängden avfall markant

Fastpartner strävar efter att alltid ta hänsyn till användningen av transporter, val av material vid konstruktion och renoveringar, samtresurshanteringen för verksamheterna i lokalerna. Vi strävar även efter att öka möjlig- heterna till återbruk och återvinning genom hela bolaget och dess fastighetsbestånd.

13.1 – Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

Gröna hyresavtal, hållbar infrastruktur, materialval och energieffektivisering hjälper oss att minska klimatpåverkan. Översvämningar motarbetas genom hållbart byggande och dagvattenmagasin.

16:5 – Bekämpa korruption och mutor

Fastpartner följer Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption och har nolltolerans mot korruption och mutor och tillämparUppförandekod och kollektivavtal. Våra anställda utbildas kontinuerligt inom området.