Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt genom att samtidigt värna ekologisk och social tillväxt. Fastpartner arbetar för en ekonomisk hållbarhet genom ambitionen att bedriva ett ansvarsfullt företagande i alla delar av verksamheten. Hållbarhet handlar till stor del om att ta ansvar. Med Fastpartners evighetsperspektiv är affärsetik och transparens självklara kärnvärden, både idag och i framtiden.

Ansvarsfulla affärer

Fastpartner har varit börsnoterat sedan 1994 och har en solid balansräkning. Vi arbetar långsiktigt med fastighetsbeståndet och agerar etiskt och ansvarsfullt i våra affärsrelationer. Därigenom kan vi verka framgångsrikt på marknaden och bygga starka relationer med våra intressenter.
I alla former av affärer betraktar vi förtroende som något värdefullt, och det ska aldrig råda något tvivel om bolagets moraliska kompass. Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett öppet och transparent sätt vilket gynnar såväl aktieägare som leverantörer, medarbetare och andra som är i kontakt med bolaget. Förutom att det ger en ekonomisk effektivitet borgar det även för att vi ska ha möjlighet att fortsätta leva upp till våra högt ställda mål inom miljö- och säkerhetsarbetet.

En trygg partner i alla lägen

Fastpartners service ska vara personlig och förtroendeingivande. Vi ska också alltid möta våra affärskontakter med respekt. Med den ambitionen kan vi verka som en trygg partner för våra hyresgäster och erbjuda dem lämpliga lösningar i både expansionsfaser och lågkonjunkturer.
Hur vi ska behandla våra hyresgäster och andra finns beskrivet i vår hållbarhetspolicy och i vår interna uppförandekod. Våra värderingar är även tydliggjorda i vår externa uppförandekod för leverantörer. Genom det kan vi understryka vikten av att även våra samarbetspartners åtar sig att upprätthålla öppna och ärliga affärsprocesser.
Nolltolerans mot korruption och mutor På Fastpartner ska alla medarbetare agera ansvarsfullt och etiskt i sina affärsrelationer. Under 2020 har inget fall av korruption konstaterats vilket också ligger i linje med vår förväntan. Oetiska beteenden inom bolaget skulle påverka verksamheten negativt, vilket är anledningen till att vi har en nolltolerans för alla former av korruption och mutor.
Vårt tydliga mål hänger ihop med att korruptionsfall riskerar att försämra det ekonomiska resultatet för våra aktieägare. Konsekvensen skulle även bli att vi inte lägre kan leva upp till våra höga krav inom miljö och arbetsplatssäkerheten.
För att behålla en vaksamhet kring etiska och moraliska frågor har vi återkommande diskussioner kring ämnet, vilket vi anser är betydelsefullt för att upprätthålla sunda värderingar inom bolaget. Till stöd för vårt arbete har vi även riktlinjer som redogör för hur vi på bästa sätt kan agera ansvarsfullt i våra affärskontakter, till exempel genom att i möjligaste mån konkurrensutsätta anbud, alltid låta minst två personer attestera fakturor och mycket annat. Vi ser också regelbundet över och uppdaterar såväl vår interna uppförandekod som vår uppförandekod för leverantörer, och ledningen säkerställer att dessa efterlevs.

Genom att arbeta ansvarsfullt i våra affärsrelationer kan vi undgå negativ påverkan i relation till ekonomi, säkerhet och miljö. Betydande risker finns bland annat kopplade till våra inköpsprocesser och inom försäljning. Vi arbetar ständigt för att vara på tårna och proaktivt motverka tveksamma genvägar. Bland annat genom att se över rutiner för byggarbeten och arrangera utbildningar kring ett ansvarsfullt agerande. Därigenom vill vi alltid maximera den ömsesidiga affärsnyttan.
I ett börsnoterat fastighetsbolag är en hel del av de fortlöpande rutinarbetsuppgifterna de facto ett arbete med att motverka korruption. Det gäller till exempel vid förvärv och försäljning av fastigheter där alla betalningsströmmar ska ha sin förankring i skrivna avtal.