Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Fastpartner AB hölls i Stockholm den 25 november 2019. Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag i form av serie D och för att möjliggöra det föreslagna emissionsbemyndigandet för styrelsen avseende stamaktier av serie D.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 16 000 000 stamaktier av serie D mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Protokoll extra bolagsstämma 2019