Personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Fastpartner AB:s verksamhet. Här förklarar vi hur vi samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter.

I policyn framgår Fastpartners skyldigheter som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsägarens rättigheter. Du kan alltid kontakta oss på [email protected] om du har några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Fastpartner AB med adress Sturegatan 38, 114 36 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Fastpartner behandlar personuppgifter med följande ändamål:

 • informera om nyheter och tjänster
 • göra pressutskick, sända nyhetsbrev och genomföra enkäter
 • hantera arbetsgivar- och rekryteringsfrågor
 • hantera felanmälningar
 • följa avtal
 • kamerabevakning – ändamål

All behandling tar stöd i en eller flera av de rättsliga grunder som finns i EU:s dataskyddsregler, GDPR. Exempel på grunder vi använder är samtycke, intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Ägaren av personuppgifterna har rätt att när som helst få tillgång till sina uppgifter och få dem ändrade eller raderade.

I vissa fall delar vi personuppgifter med leverantörer för att kunna genomföra de uppdrag vi åtagit oss, exempelvis leverantörer av utskicksprogram för att skicka pressmeddelanden. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Din integritet är viktig för oss. Vi använder IT-system för att skydda sekretess och integritet, samt har genomfört särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi ansvarar för.

Personuppgiftsbehandling i samband med leverantörsavtal och hyresavtal

Fastpartner behandlar personuppgifter från leverantörer och hyresgäster med ändamålet att kunna använda deras/erbjuda tjänster. Den rättsliga grunden för detta är avtal. Vi bedömer att vi behöver behandla personuppgifter, till exempel för att kunna få varor levererade eller skicka en faktura. Lagringstiden är fram till ett år efter avslutat samarbete och sju år för fakturering enligt bokföringslagen.

Om du är leverantör och vill få dina uppgifter ändrade, uppdaterade eller raderade, kontakta [email protected].

Överföring till tredje part

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Arbetsgivar- och rekryteringssammanhang

Fastpartner behandlar personuppgifter med syftet att rekrytera nya medarbetare. Den lagliga grunden för detta är samtycke. Personuppgiftsägare som deltar i en rekrytering informeras om att Fastpartner kommer att behandla personuppgifterna med syftet att genomföra en rekryteringsprocess.

Lagringstiden är upp till fem år efter avslutad rekryteringsprocess eller avslutad anställning. Löneuppgifter behandlas upp till sju år efter avslutad anställning,
Om du vill få dina personuppgifter ändrade, uppdaterade eller raderade, kontakta [email protected].

Överföring till tredje land

Anställdas personuppgifter delas med ett antal tjänster och företag, till exempel med syftet att kunna betala ut lön och erbjuda den anställda andra förmåner. I de fall där personuppgifter har delats med tredje part, har ett biträdesavtal upprättats.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Oavsett i vilken situation och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

 • rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett så kallat registerutdrag
 • rätt att begära rättelse, det vill säga att vi korrigerar felaktiga uppgifter
 • rätt att begära radering, det vill säga att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas
 • rätt att begära begränsning, det vill säga att vi i någon del upphör med behandling
 • rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Om du önskar utöva någon av ovanstående rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på [email protected]

Kameraövervakning

Fastpartners syfte med kamerabevakning i och runt Fastpartners fastigheter är att upprätthålla säkerhet, trygghet samt för att hantera felanmälningar och vår rättsliga grund förebygga, förhindra och utreda brott. Material lagras upp till fjorton (14) dagar.

Kontakt

Om du har frågor om Fastpartners hantering av personuppgifter, kontakta gärna [email protected].

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftspolicyn uppdateras löpande.

Fastpartner, 2018-05-25 (uppdaterat 2022-11-14)