Mål och uppföljning

 

Fastpartners mål är att nå en klimatneutral förvaltning till år 2030. Vi är
också övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för långsiktig
lönsamhet. Därför arbetar vi fokuserat med hållbarhetsfrågorna som dels
innebär att utveckla miljöcertifierade och energismarta fastigheter men
också att bedriva ett ansvarsfullt företagande i alla delar av verksamheten.

Långsiktig tillväxt

Fastpartners verksamhet påverkar inte bara omvärlden genom våra hyresgästers verksamheter och de fastigheter vi äger. Det handlar även om vårt engagemang i de områden där vi verkar och vad vi gör som arbetsgivare. Hållbarhet för oss handlar om att bidra till de nationella och
globala klimatmålen och värna naturens resurser, men också om ett socialt och ekonomiskt ansvar. Vi arbetar med ambitionen att se till alla dessa delar. Därigenom kan vi skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt och lönsamhet över tid.

 

Läs mer om våra MILJÖMÅL

 

Certifieringar

Fastpartner har under 2023 ytterligare ökat arbetet med att certifiera fastigheter.
Vid utgången av 2023 ägde Fastpartner miljöcertifierade fastigheter med ett sammanlagt värde om 19 482 MSEK. Det är en ökning med 7 % under året. Certifieringsarbetet pågår fortlöpande intensivt under 2023. Fastpartner har som mål att mer än 80% av fastigheterna skall vara certifierade 2025, detta mätt i fastighetsvärde. Nuvarande certifieringsgrad är 58 % av fastigheternas marknadsvärde.

Fastpartner är medlem i Sweden Green Building Council (SGBC). SGBC är en branschorganisation som utvecklar och följer upp miljöcertifieringar av fastigheter. Av de certifieringssystem som finns tillgängliga har Fastpartner valt att certifiera sina befintliga byggnader i BREEAM In-Use, very good eller Miljöbyggnad Drift, silver.

För nybyggnation har Fastpartner valt att certifiera sig enligt BREEAM (alternativt den svenska anpassningen BREEAM-SE), very good eller Miljöbyggnad, silver. Dessa certifieringssystem bedömer många olika aspekter av byggnader, byggnaders inre och yttre miljö, underhåll samt media och energianvändning. Fastpartner har även valt att certifiera ett antal fastigheter enligt GreenBuilding som fokuserar på energianvändning i fastigheterna. Den har som krav att energianvändning ska vara 25% lägre än nybyggnadsstandarden i BBR eller för befintliga fastigheter 25% lägre förbrukning.

Certifieringsprocessen ställs krav på att fastigheterna ska följas upp regelbundet och även redovisas för certifieringsorganen. Av fastigheterna är 47 certifierade enligt BREEAM, Miljöbyggnad eller Green-Building.

 

Energi, solceller och geoenergi

Fastpartner genomför en stor satsning på miljövänliga energikällor. Vi installerar både solceller för elproduktion och geoenergi för värme och kyla på våra fastigheter, samtidigt som vi har fasat ut all användning av fossila bränslen i vårt bestånd. Vi utvecklar metoder tillsammans med konsulter och leverantörer för att kunna driva dessa projekt så rationellt som möjligt.

En av de viktigaste åtgärderna är att minska energianvändningen oavsett vilken energikälla som används för värme, kyla eller el i våra fastigheter. Fastpartners miljöarbete fortlöper på ett väldigt bra sätt och vi sänker drastiskt vår CO2e-belastning. Vi höjer därför det tidigare satta målet för årlig minskad energianvändning i hela fastighetsbeståndet från 1% till 2% från och med 2022. Vi undersöker hela tiden möjligheterna att ytterligare minska vår energianvändning.

Sänkta utsläpp och satsning på förnybar energi

Sedan 2013 har Fastpartner mer än halverat växthusgasutsläppen. Vi satte upp ett nytt mål att vi ytterligare ska halvera våra utsläpp av koldioxid fram till 2025. Detta jämfört med 2019 års utsläpp. Varje år ska CO2e-utsläppen minska med mer än 15%. Fastpartner köper idag el som till 100% är producerad av vattenkraft med nära noll CO2e-utsläpp, Bra Miljöval, 100% vatten.

Genom detta aktiva val stärker vi vårt samarbete med Naturskyddsföreningen och vår Energileverantör, EFS, Energiförsäljning Sverige AB. Tillsammans verkar vi för ett bättre hållbarhetsarbete och att minska vårt klimatavtryck. Vi utökar även andelen egenproducerad el genom våra solcellsanläggningar, den elproduktionen motsvarar idag 2 % (2022) av vår totala elanvändning. Vid utgången av 2022  uppgick den totala installerade effekten solel till 942 (912) kW.

Kraftigt minskade växthusgasutsläpp

Fastpartner mäter växthusgasutsläpp, koldioxidutsläpp, från vår energianvändning. Under 2022 redovisades ett total utsläpp om 971 (1 388) ton motsvarande 0,60 (89 ) kg COper m². De redovisade utsläppen avser Scope 1 och Scope 2 och inkluderar inköpt klimatkompenserad fjärrvärme, detta är en minskning med 33,1 (61,4) %/m² jämfört md förgående år. Fastpartners mål om att halvera utsläppen till 2025 jämfört med 2019 uppnåddes genom ett långsiktigt och engagerat hållbarhetsarbete.

Vi beräknar även våra koldioxidutsläpp i Scope 3 mätt per kvadratmeter Atemp med fokus på projektverksamheten. Utsläppen av växthusgaser inom Scope 3 under 2022 genererade 14 9115 ( 44 141) ton CO2e, vilket motsvarar 9,14 (28,27) kg CO2e/m2. Vår ambition är att sänka utsläppen i Scope 3 huvudsakligen genom mer miljövänliga och resurseffektiva bygg- och förvaltningsprocesser. Utvecklingen med mer miljö- och klimatvänliga material och tjänster till våra fastigheter går i positiv riktning.

Vattenanvändning

Fastpartner arbetar aktivt med att sänka vattenanvändningen i sina fastigheter. Målsättningen är att varje år sänka vattenanvändningen per kvadratmeter, Atemp. Under 2022 var vattenanvändningen 0,249 (0,236) m3/ m², Atemp, vilket är en ökning med 5,4 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2019 har vattenanvändningen minskat med 15,0 procent.

Hållbarhet inom projekt och förvaltning

Fastpartner har tagit fram ett Ramverk Hållbarhet som skall användas vid alla projekt, såväl ombyggnad som nybyggnation. Ramverket uppfyller Fastpartners krav, certifieringskrav, byggregler och EU:s taxonomi. Samtliga våra projekt erhåller på detta sätt minskade klimatavtryck, såsom sänkt energianvändning, sänkt vattenförbrukning, mer miljövänliga produkter, anpassning till förändrat klimat i form av kyla, värme, ökade nederbördsmängder och mycket mer. Vi genomför ständiga förbättringar i fastigheterna i form av byten till mer miljö- och energieffektiva uppvärmnings- och kylmetoder, smartare styrning och övervakning av våra VVS-system, energieffektiva fönster, tilläggsisoleringar samt montering av energieffektivare belysningsarmaturer. Vid förvaltning, ombyggnad och nybyggnad av våra fastigheter styr vi över våra materialval och eftersträvar en miljömässig långsiktighet och helhet. Vi är medlemmar i Byggvarubedömningen som är en branschorganisation med fokus på att miljöriktiga och hållbara byggmaterial används vid nyproduktion och renovering.

Gröna hyresavtal

Gröna hyresavtal är ett effektivt sätt att tillsammans med våra hyresgäster hjälpas åt med att minska vårt gemensamma miljö- och klimatavtryck. Flera hyresgäster har fått hyreskontrakt med extra tuffa krav för god miljö och hållbarhet. Vi sänker därmed energi- och resursanvändning, återvinner mer och minskar avfallsmängden. Detta avspeglar sig i att både vi och våra hyresgäster ser hållbarhet som en självklar del av en framgångsrik affärsverksamhet.

Hållbarhetsrapporter