Mål och uppföljning

 

Fastpartners mål är att nå en klimatneutral förvaltning till år 2030. Vi är
också övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för långsiktig
lönsamhet. Därför arbetar vi fokuserat med hållbarhetsfrågorna som dels
innebär att utveckla miljöcertifierade och energismarta fastigheter men
också att bedriva ett ansvarsfullt företagande i alla delar av verksamheten.

Långsiktig tillväxt

Fastpartners verksamhet påverkar inte bara omvärlden genom våra hyresgästers verksamheter och de fastigheter vi äger. Det handlar även om vårt engagemang i de områden där vi verkar och vad vi gör som arbetsgivare. Hållbarhet för oss handlar om att bidra till de nationella och globala klimatmålen och värna naturens resurser, men också om ett socialt och ekonomiskt ansvar. Vi arbetar med ambitionen att se till alla dessa delar. Därigenom kan vi skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt och lönsamhet över tid.

Miljömål 

Certifieringar

Fastpartner har under 2020 ytterligare ökat arbetet med att certifiera fastigheter.
Vid utgången av 2020 ägde Fastpartner miljöcertifierade fastigheter med ett sammanlagt värde om 9 936 MSEK. Det är en ökning med 21% under året.
Fastpartner har som mål att mer än 80% av fastigheterna skall vara certifierade 2025, detta mätt i fastighetsvärde.
Fastpartner är medlem i Sweden Green Building Council (SGBC). SGBC är en branschorganisation som utvecklar och följer upp miljöcertifieringar av fastigheter. Av de certifieringssystem som finns tillgängliga har Fastpartner valt att certifiera sina befintliga byggnader i BREEAM In-Use, very good eller Miljöbyggnad Drift, silver.

För nybyggnation har Fastpartner valt att certifiera sig enligt BREEAM (alternativt den svenska anpassningen BREEAM-SE), very good eller Miljöbyggnad, silver. Dessa certifieringssystem bedömer många olika aspekter av byggnader, byggnaders inre och yttre miljö, underhåll samt media och energiförbrukning. Fastpartner har även valt att certifiera ett antal fastigheter enligt GreenBuilding som fokuserar på energiförbrukningen i fastigheterna. Den har som krav att energiförbrukningen ska vara 25% lägre än nybyggnadsstandarden i BBR eller för befintliga fastigheter 25% lägre förbrukning.

Certifieringsprocessen ställs krav på att fastigheterna ska följas upp regelbundet och även redovisas för certifieringsorganen. Av de fastighetererna är 21 certifierade enligt BREEAM, Miljöbyggnad eller Green-Building. Energi, solceller och geoenergi.

Energi, solceller och geoenergi

Fastpartner genomför en stor satsning på miljövänliga energikällor. Vi installerar solceller på våra fastigheter och även geoenergi för värme och kyla. Vi utvecklar metoder tillsammans med konsulter och leverantörer för att kunna driva dessa projekt så rationellt som möjligt. Fastpartner har under många år även installerat geoenergi i våra fastigheter.
En av de viktigaste åtgärderna är att minska energiförbrukningen oavsett vilken energikälla som används för värme, kyla eller el i våra fastigheter. Vi har som mål att vi ska minska energiförbrukningen med mer än 1% per år i befintligt bestånd. Vi undersöker hela tiden möjligheterna att ytterligare sänka vår energiförbrukning.

Energisystem och minskade utsläpp från våra fastigheter Sedan 2013 har Fastpartner mer än halverat våra utsläpp av koldioxidutsläpp. Vi satte upp ett nytt mål att vi ytterligare ska halvera våra utsläpp av koldioxid fram till 2025. Detta jämfört med 2019 års utsläpp. Varje år ska förbrukningen minska med mer än 15%. Fastpartner köper idag el som till 100% är producerad av vattenkraft med noll CO2e-utsläpp, Bra Miljöval, 100% vatten.
Vi utökar även andelen av egenproducerad el genom våra solcellsanläggningar. Genom detta aktiva val stärker vi vårt samarbete med Naturskyddsföreningen och vår Energileverantör, EFS, Energiförsäljning Sverige AB. Tillsammans verkar vi för ett bättre hållbarhetsarbete och att minska vårt klimatavtryck.
Vi har genomfört flera stora steg på att minska vårt klimatavtryck. Vi beslutade 2018 att fasa ut all vår användning av fossila bränslen i våra fastigheter, det avser såväl gas som olja.
Halverade koldioxidutsläpp under 2020. Fastpartner mäter koldioxidutsläpp från vår energianvändning. Under 2020 redovisades ett totalt utsläpp om 3599  (6 588), motsvarande 2,44 (4,44) kg CO2e per m². Detta är en minskning med 45,12 (21,37) %/m² jämfört med föregående år. Fastpartners mål om att halvera utsläppen till år 2025 jämfört med 2019 uppnåddes på ett år genom ett långsiktigt och engagerat hållbarhetsarbete. Under 2020 fasades den sista fossila källan ut ur våra fastigheter, vilket betyder att vår uppvärmning numera är helt fossilfri.

Av våra kvarvarande energikällor är för närvarande fjärrvärme den största källan beträffande utsläpp av växthusgaser. Vi arbetar tillsammans med fjärrvärmeleverantörerna för att kunna få leverans av mer miljövänlig fjärrvärme. Dessutom så installerar vi geoenergi för både kyla och värme som sänker vår klimatbelastning ytterligare. Fastpartner redovisar koldioxidutsläpp från den direkta verksamheten i scope 1 och scope 2.

Om- och tillbyggnad med gröna mål Fastpartner genomför ständiga förbättringar i fastigheterna i form av byten till mer miljö- och energieffektiva uppvärmnings- och kylmetoder, smartare styrning och övervakning av våra VVS-system, energieffektiva fönster, tilläggsisoleringar samt montering av energibesparande belysningsarmaturer. Vid förvaltning, ombyggnad och nybyggnad av våra fastigheter styr vi över våra materialval och eftersträvar en miljömässig långsiktighet och helhet. Vi är medlemmar i Byggvarubedömningen som är en branschorganisation med fokus på att miljöriktiga och hållbara byggmaterial används vid nyproduktion och renovering.

Gröna hyresavtal

Gröna hyresavtal är ett effektivt sätt att tillsammans med våra hyresgäster hjälpas åt med att minska vårt gemensamma miljö- och klimatavtryck. Flera hyresgäster har fått hyreskontrakt med extra tuffa krav för god miljö och hållbarhet.
Vi sänker därmed energi- och resursförbrukningen, återvinner mer och minskar avfallsmängden. Detta avspeglar sig i att både vi och våra hyresgäster ser hållbarhet som en självklar del av en framgångsrik affärsverksamhet.

Hållbarhetsrapporter