Styrelsearbetet och den löpande verksamheten i företaget bedrivs i enlighet med bolagets fastställda arbetsordning för styrelsen och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktionen för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsens arbete 2017

Under 2017 höll styrelsen totalt 13 styrelsemöten varav sju ordinarie möten, ett konstituerande möte och fem per capsulammöten. Revisorn har deltagit på två av de ordinarie styrelsemötena. Enligt styrelsebeslut ska revisorn närvara vid minst ett styrelsesammanträde per år. Styrelsearbetet och den löpande verksamheten i företaget bedrivs i enlighet med bolagets fastställda arbetsordning för styrelsen och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktionen för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsearbetet leds av styrelsens ordförande som också har löpande kontakter med bolagets VD. På styrelsemötena behandlas ledningens avrapportering av koncernens ekonomiska och finansiella ställning, i förekommande fall förvärv och avyttringar, väsentliga projekt, bolagets finansiering och det aktuella affärsläget. Kvartalsvis rapporteras koncernens utfall mot budget och prognoser och under december månad behandlas budget och affärsplan för nästkommande år. Styrelsen diskuterar och utvärderar också regelbundet koncernens policyfrågor och strategier.

Revisions- och ersättningsfrågor behandlas och beslutas av hela styrelsen, varmed inga särskilda utskott för dessa frågor har tillsatts. I slutet av året genomfördes en styrelseutvärdering som visade på ett väl fungerande styrelsearbete. Resultatet diskuterades vid styrelsemötet i februari 2018.

Styrelsens sammansättning, antal möten och närvaro, 2017

NamnInvaldOberoendeArvode (kSEK)Antal styrelsemöten[1]
Peter Carlsson, ordf2008Ja2807 av 7
Sven-Olof Johansson2017Nej7 av 7
Ewa Glennow [2]2005Ja01 av 7
Lars Wahlqvist1987Ja1407 av 7
Charlotte Bergman2015Ja1407 av 7
Katarina Staaf2015Ja1207 av 7
Styrelsesekreterare
Anders Keller, suppleant1995Nej707 av 7

1) Under år 2017 har styrelsen även haft fem capsulammöten där samtliga valda ledamöter närvarat där
bland annat fastighetsförvärv och finansieringar beslutats.

2) Lämnade styrelsen på årsstämman den 25 april 2017.