Styrelsearbetet och den löpande verksamheten i företaget bedrivs i enlighet med bolagets fastställda arbetsordning för styrelsen och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktionen för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsens arbete 2023

Under 2023 höll styrelsen totalt 14 styrelsemöten varav sex ordinarie möten, ett konstituerande möte och sju per capsulammöten. Revisorn har deltagit på två av de ordinarie styrelsemötena. Enligt styrelsebeslut ska revisorn närvara vid minst ett styrelsemöte per år. Styrelsearbetet och den löpande verksamheten i företaget bedrivs i enlighet med bolagets fastställda arbetsordning för styrelsen och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktionen för ekonomisk rapportering till styrelsen. Styrelsearbetet leds av styrelsens ordförande som också har löpande kontakter med bolagets VD. På styrelsemötena behandlas ledningens avrapportering av koncernens ekonomiska och finansiella ställning, i förekommande fall förvärv och avyttringar, väsentliga projekt, bolagets finansiering och det aktuella affärsläget. Kvartalsvis rapporteras koncernens utfall mot budget och prognoser och under december månad behandlas budget och affärsplan för nästkommande år. Styrelsen diskuterar och utvärderar också regelbundet koncernens policyfrågor och strategier. Revisions- och ersättningsfrågor behandlas och beslutas av hela styrelsen varmed inga särskilda utskott för dessa frågor har tillsatts. Valberedningens process för att utvärdera styrelsens arbete och att styrelsen besitter rätt kompetens sker genom en årlig utvärdering. Valberedningen skickar varje år ut ett skriftligt frågeformulär som varje styrelsemedlem besvarar enskilt gällande styrelsearbetet generellt samt dess arbete i fråga gällande miljö och hållbarhet. Styrelsen utbildas kontinuerligt gällande hållbarhetsfrågor. I slutet av året genomfördes en styrelseutvärdering som visade på ett väl fungerande styrelsearbete. Resultatet diskuterades i styrelsen i februari 2024.

Styrelsens sammansättning och ersättning

NamnInvaldOberoendeArvode (kSEK)Antal styrelsemöten1)
Peter Carlsson, ordf2008Ja3206 av 6
Sven-Olof Johansson2017Nej6 av 6
Charlotte Bergman2015Ja1606 av 6
Cecilia Vestin2019Ja1606 av 6
Katarina Staaf 2020Ja1606 av 6

1) Under år 2023 har styrelsen även haft sju capsulammöten där samtliga valda ledamöter närvarat där bland annat fastighetsförvärv och finansieringar beslutats.