Fastpartner har genom åren etablerat en snabbfotad organisation med korta beslutsvägar. Rätt kompetens är av största betydelse för en fortsatt framgångsrik utveckling av verksamhet och fastigheter. Vi vill att våra medarbetare ska känna att den bästa tiden i mitt arbetsliv, det är åren på Fastpartner!

Fastpartner är ett växande företag som alltid är på jakt efter engagerade och ambitiösa medarbetare. Vill du vara med och växa med oss? Har vi ingen tjänst ute som passar dig just nu är du välkommen att skicka en spontanansökan.

Attrahera och behålla talanger

En viktig utmaning för koncernen är att hitta och behålla kompetenta medarbetare. Fastpartner har idag 82 anställda varav 16 personer som arbetar på huvudkontoret i Stockholm. På lokalkontoren i Stockholm arbetar 60-tal personer och ett 10-tal personer finns stationerade i resten av Sverige.

Enkelt, engagerat och nära

Fastpartners tre värdeord gäller i lika hög grad internt som externt. Värderingarna genomsyrar våra relationer till varandra, till hyresgästerna och till andra intressenter. Värdeorden har tagits fram ur en gemensam diskussion med utgångspunkt från hur vi ser på oss själva, hur våra hyresgäster betraktar oss och hur vi vill arbeta framöver. Vi arbetar årligen med betydelsen av dessa ord.

Nyanställda genomgår Fastpartners introduktionsprogram med uppföljning där sociala aktiviteter blandas med information om styrdokument och processer som presenteras. Entusiasmen lyser igenom i det vi gör. Med kunniga och engagerade medarbetare ser vi till att vi uppfyller våra hyresgästers behov och önskemål.

Sommarjobb och praktik

Varje sommar anställer Fastpartner sommarjobbare lokalt där vi verkar i syfte att hjälpa dem ut i arbetslivet. Se mer information på sidan sommarjobb.

Vi erbjuder även  praktik i den mån vi kan. Ansökan görs via spontanansöknings formuläret.

Ett öppet och utvecklande företagsklimat

Fastpartner har en platt organisation. I kombination med en relativt specialiserad rollbeskrivning ger det varje medarbetare stor handlingsfrihet inom sitt område. På Fastpartner råder ett öppet företagsklimat.

Varje medarbetare får stor handlingsfrihet inom sitt område

För att öka samhörigheten och det så viktiga interna erfarenhetsutbytet inom bolaget träffas vi ett par gånger om året för att diskutera verksamhetsgemensamma frågor och lära av varandra. Inte sällan anlitas externa experter inom områden som fastigheter, lagstiftning, skatter och miljö, som en del i en gemensam kompetensutveckling inom bolaget. Parallellt med detta sker individuell kompetensutveckling fortlöpande och efter behov.

Fastoffice, vårt koncept för kontorshotell är en bra plantskola för våra unga och ambitiösa medarbetare. Under kort tid kommer en ung förvaltare i kontakt med många av de frågeställningar som rör en förhyrning av kommersiell lokal vilket lägger en god grund för att gå vidare med större och mer avancerade förhyrningar.

 

Likabehandling och god arbetsmiljö

Olikheter och kulturell mångfald är en styrka för Fastpartner. Rättvisa förhållanden mellan individer och grupper ska råda och ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi arbetar aktivt med åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. Fastpartner har utöver en Uppförandekod för leverantörer även en Uppförandekod för alla anställda som tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, medarbetare och samhällsaktör.

Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling inom sitt område och vi rekryterar gärna internt. Årligen håller vi utvecklingssamtal med alla medarbetare. Årligen genomförs lönekartläggning och lönepolicy tillämpas.

Fastpartner tillämpar kollektivavtal för alla anställda och arbetar systematiskt med arbetsmiljö i ett forum med skyddsombud och företagsrepresentanter. Gruppen sammanställer årligen det systematiska arbetsmiljöarbetet och det presenteras för Ledningsgruppen. Olyckor och tillbud rapporteras till arbetsmiljögruppen, liksom sjukfrånvaro och rapporteras i Årsredovisningen. Arbetsmiljöarbetet är därmed väl strukturerat och följer en årlig cykel. Hälsoriskerna är små och arbetsglädjen är stor.

På våra kontor erbjuds fler olika aktiviteter för återhämtning; ljusterapi, skrivbords cykel, pingis, vilrum, biljard. Vi har även tillgång till gym i flera av våra fastigheter. För oss är det viktigt med balans i livet och att alla ska kunna förena arbete med familjeliv. Vi tillämpar därför förtroende arbetstid.

Information om anställda presenteras i Fastpartners Hållbarhetsrapport.

Förmåner och arbetsgivarlöfte

På Fastpartner uppmuntras god hälsa och friskvård.  Vi erbjuder ett flertal förmåner utöver det som ges via kollektivavtalen såsom förebyggande hälsoundersökningar, gemensamma aktiviteter, halvdagar för alla och klämdag, friskvårdsbidrag och privat pensionsrådgivning. Vi erbjuder våra anställda padel-speltider och möjlighet att delta på välgörenhetslopp. De tjänstemän som i tjänst behöver fordon har möjlighet att inskaffa en elbil enligt gällande bilpolicy. Vi har även tjänstecyklar vid de flesta kontoren tillgängliga för tjänsteärenden. Fastpartners arbetsgivalöfte tydliggör vad som gör just Fastpartner till en bra arbetsplats för alla medarbetare.

 

Great Place to Work® & Medarbetarundersökning

Fastpartner  2020 -2023 varit certifierade enligt Great Place to Work®. Utmärkande för Fastpartner är de anställdas stora stolthet över sin arbetsplats och ett högt engagemang. Vi får högt betyg på frågan ”Arbetet på Fastpartner är meningsfullt och mer än bara ett jobb”. I undersökningen lyfter medarbetarna fram att arbetsplatsen har en unik framåtanda med ständig utveckling och frihet under ansvar, samt bra och entusiastiska ledare. Bolaget får högre resultat än snittet för branschen på ställningstagandet ”Allt sammantaget är det här en mycket bra arbetsplats”.