Policys och riktlinjer

Fastpartners hållbarhetspolicy

Hos Fastpartner ses hållbarhet inte som en isolerad verksamhet, utan våra hållbarhetsmål
är ständigt integrerade med övriga mål för verksamheten. För att systematiskt stärka och utveckla hållbarhetsarbetet tar vi stöd av interna policybeslut, certifieringarnas riktlinjer och lokala regelverk.

Styrningen av vårt hållbarhetsarbete sker i flera olika led. Styrelsen sätter upp övergripande mål och riktlinjer. Ledningsgruppen tartar beslut om Miljö- och Energiledningssystem och följer dessutom regelbundet upp hållbarhetsarbetet.

Energi- och Miljögruppen har representanter från samtliga enheter inom bolaget och arbetar fram metoder och system för att genomföra hållbarhetsåtgärder i våra fastigheter. För närvarande pågår en stor satsning på solceller och tex geoenergi. I våra regioner genomförs åtgärderna och projekten med stöd från olika specialister inom bolaget.

Hållbarhetspolicy – ladda ner PD

 

Fastpartners leverantörskedja

Fastpartner använder sig av ett stort antal leverantörer inom service och underhållstjänster. Vid byggprojekt upphandlas avtal med bland annat bygg-, ventilations-
och hissentreprenörer. Leverantörerna verkar inom vårt fastighetsbestånd som finns över hela landet, fokus ligger dock i Stockholmsregionen där huvuddelen av vårt bestånd finns. Leverantörerna kommer huvudsakligen från närområdet och främst från Sverige. Fastpartner har en ”Uppförandekod för leverantörer” och har genomgång av den i samband med avtalsteckning. Uppföljning av koden sker genom besök hos leverantören eller vid aktuell plats för projektet.

De leverantörer med riskfyllda arbetsuppgifter är de leverantörer som är lämpliga för kontroll eller uppföljning av kod och avtalsföreskrifter. Skyddsronder, riskbedömningar och handlingsplaner tas fram tillsammans med våra leverantörer.
Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa att lagar och förordningar efterlevs på bästa möjliga sätt.

Uppförandekod för leverantörer – ladda ner PDF