Långsiktig hållbarhet för människa, miljö och ekonomi

På Fastpartner tar vi ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar i affärsverksamhet. Miljöarbetet, ansvarsfulla affärer och social hållbarhet har hög prioritet.

Medarbetarna – vår viktigaste tillgång

Det är genom medarbetarnas engagemang, utveckling och kompetens vi skapar en kultur där vi och våra kunder trivs. Vi erbjuder därför en bra, säker och hälsosam arbetsmiljö. Och en bra arbetsmiljö är inte bara säker, den bör också leda till personlig utveckling och arbetstillfredsställelse.

Social hållbarhet och utveckling ska genomsyra allt arbete inom bolaget och medarbetare ska kontinuerligt utbildas, informeras och uppmuntras till engagemang inom området.

Vårt arbetsklimat ska kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om andra människor och kulturer. Vi utgår från alla människors lika värde och att alla våra medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Läs mer om att arbeta på Fastpartner.

Vår ambition är att bidra till samhället genom att engagera oss på plats i de regioner vi verkar. Vårt ansvarstagande kännetecknas av att det är långsiktigt, att det bidrar till ett bättre samhälle, att det gör skillnad och att det engagerar våra medarbetare.

Vi anställer unga sommarjobbare lokalt i de områden vi verkar och tar emot praktikanter i den mån vi kan.  Vi stöttar ett flertal organisationer och har ett större samarbete med Fryshuset.  Läs mer om vårt och vårt långa samarbete med Fryshuset och de organisationer vi stödjer. Se vidare Social hållbarhet. 

Miljöarbete Fastpartner

Med omtanke om närområde och jordklot

Fastigheter står för en stor andel av Sveriges energianvändning och vi jobbar därför ständigt med att minska vår klimatpåverkan. Våra lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och miljöpåverkan. Det innebär bland annat att vi löpande miljöcertifierar våra befintliga byggnader enligt GreenBuilding och Miljöbyggnad, samt bygger nya fastigheter enligt samma kravlistor. Se nedan antagna Miljömål.

För oss är kvalitet viktigt, även med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala aspekter. Det är ett delat ansvar mellan medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Vi arbetar systematiskt för att förebygga föroreningar genom ett kontinuerligt, målinriktat miljöarbete som en naturlig del i verksamheten. Vårt huvudfokus ligger på energi, avfall, resor och transporter. Miljökraven är, tillsammans med miljöaspekter och miljömål, grunden i arbetet som involverar alla intressenter. Se vidare Ekologisk hållbarhet .

 

Vi är en trygg partner inom fastighetsbranschen

För oss är ansvarsfullt företagande avgörande för att kunna vara en hållbar aktör på marknaden. Vi bedriver vår verksamhet med sikte på framtiden och strävar hela tiden efter förbättringar och det gäller både på ett miljömässigt, servicemässigt, socialt och ekonomiskt plan.

Vårt övergripande ekonomiska mål är att generera god avkastning till aktieägarna. Att bolaget är lönsamt är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål inom kärnverksamheten men även inom hållbarhetsfrågorna.

Som finansiellt stabil affärspartner inbringar vi trygghet för såväl kunder som leverantörer, samtidigt som en stark finansiell ställning är väsentligt för att attrahera kompetenta medarbetare. Vi prioriterar även att kontinuerligt öka kundnöjdheten.
Vår verksamhet ska präglas av ärlighet, trovärdighet och långsiktighet. Vi ska inte utnyttja vår ställning för att skaffa oss personliga förmåner. Mutor och bestickning får aldrig förekomma i våra affärsrelationer. Konkurrensutsättning görs alltid där det kan anses vara affärsmässigt motiverat. Se vidare Ekonomisk hållbarhet 

 

Fastpartner arbetar aktivt med att miljöcertifiera våra fastigheter.

Det gör det bättre för oss, våra hyresgäster samt alla andra. Fastpartner är medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC), samt har miljöklassificerade fastigheter av BREEM In-Use och Miljöbyggnad.