Långsiktig hållbarhet för människa, miljö och ekonomi

På Fastpartner tar vi ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar i affärsverksamhet.

Nära ikon

Nära

Engagerat ikon

Engagerat

Enkelt ikon

Enkelt

Entusiastiska medarbetare gör resan till målet lättare.
Lokala förvaltningskontor och ett nätverk av pålitliga leverantörer stärker relationen mellan hyresvärd och hyresgäst. Hyresvärd och hyresgäst utvecklar tillsammans fastigheterna.

Långsiktighetens garant är lönsamhetens uthållighet.
Fastighetsbranschen är långsiktig till sin natur och fastigheterna överlever för det mesta sina förvaltare. Med nya tider kommer nya krav som ska tillgodoses. Utbildningsbehov hos varje anställd ska regelbundet utvärderas.

Stora beslut får ta tid, andra beslut ska fattas snabbt.
Snabba beslut sparar tid och pengar samt skapar kundnöjdhet. Delegering av beslut till den som har största kunskapen höjer servicenivån.

Medarbetarna – vår viktigaste tillgång

Det är genom medarbetarnas engagemang, utveckling och kompetens vi skapar en kultur där vi och våra kunder trivs. Vi erbjuder därför en bra, säker och hälsosam arbetsmiljö. Och en bra arbetsmiljö är inte bara säker, den bör också leda till personlig utveckling och arbetstillfredsställelse.

Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete inom bolaget och personalen ska kontinuerligt utbildas, informeras och uppmuntras till engagemang inom området.

Vårt arbetsklimat ska kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om andra människor och kulturer. Vi utgår från alla människors lika värde och att alla våra medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Engagerade medarbetare hos Fastpartner
Miljöarbete Fastpartner
Hållbarhet | Fastpartner

Med omtanke om närområde och jordklot

Fastigheter står för en stor andel av Sveriges energianvändning och vi jobbar därför ständigt med att minska vår klimatpåverkan. Våra lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och miljöpåverkan. Det innebär bland annat att vi löpande miljöcertifierar våra befintliga byggnader enligt GreenBuilding och Miljöbyggnad, samt bygger nya fastigheter enligt samma kravlistor.

För oss är kvalitet är viktigt, även med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala aspekter. Det är ett delat ansvar mellan medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Vi arbetar systematiskt för att förebygga föroreningar genom ett kontinuerligt, målinriktat miljöarbete som en naturlig del i verksamheten. Vårt huvudfokus ligger på energi, avfall, resor och transporter. Miljökraven är, tillsammans med miljöaspekter och miljömål, grunden i arbetet som involverar alla intressenter.

Vår ambition är att bidra till samhället genom att engagera oss på plats i de regioner vi verkar. Vårt ansvarstagande kännetecknas av att det är långsiktigt, att det bidrar till ett bättre samhälle, att det gör skillnad och att det engagerar våra medarbetare.

Vi är en trygg partner inom fastighetsbranschen

För oss är ansvarsfullt företagande avgörande för att kunna vara en hållbar aktör på marknaden. Vi bedriver vår verksamhet med sikte på framtiden och strävar hela tiden efter förbättringar och det gäller både på ett miljömässigt, servicemässigt, socialt och ekonomiskt plan.

Vårt övergripande ekonomiska mål är att generera god avkastning till aktieägarna. Att bolaget är lönsamt är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål inom kärnverksamheten men även inom hållbarhetsfrågorna.

Som finansiellt stabil affärspartner inbringar vi trygghet för såväl kunder som leverantörer, samtidigt som en stark finansiell ställning är väsentligt för att attrahera kompetenta medarbetare. Vi prioriterar även att kontinuerligt öka kundnöjdheten.

Vår verksamhet ska präglas av ärlighet, trovärdighet och långsiktighet. Vi ska inte utnyttja vår ställning för att skaffa oss personliga förmåner. Mutor och bestickning får aldrig förekomma i våra affärsrelationer. Konkurrensutsättning görs alltid där det kan anses vara affärsmässigt motiverat.

Grön el

Vi gör aktiva val när vi köper in el och väljer enbart ursprungsmärkt el från 100 procent förnyelsebara energikällor.

Ursprungsmärkningen garanterar att elen kommer från förnybara källor såsom vind- och vattenkraft, biomassa och solkraft.

Genom att välja grön el till alla våra fastigheter kan vi vara med och bidra till att efterfrågan på energi från icke miljövänliga källor minskar.

Gröna hyresavtal

Genom att erbjuda våra hyresgäster så kallade gröna hyresavtal kan vi tillsammans minska energiförbrukningen – såväl i fastigheterna som i hyresgästernas verksamheter.

Det gröna hyresavtalet är en bilaga till lokalhyresavtalet och innebär bland annat att vi gemensamt energikartlägger lokalen och fastigheten samt använder miljövänliga material vid ombyggnad och renhållning. Ett grönt hyresavtal innebär inte bara lägre klimatpåverkan utan ger också dig som hyresgäst en förbättrad lönsamhet, lägre driftskostnader och ett starkare varumärke.

Fastpartner följer FN – The Global Compact

Fastpartner stödjer FNs Global Compact

Förutom att följa lagstiftningen har vi åtagit oss att efterleva och främja internationella konventioner och normer om skydd av mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetssätt, miljöhänsyn och antikorruption. Läs mer om FNs Global Compact här.