Visselblåsare

Rapportering av oegentligheter inom Fastpartner AB

Alla samarbetspartners till Fastpartner ska utan att röja sin identitet ha möjlighet att anmäla lagbrott och oetisk verksamhet hos Fastpartner. För att en oegentlighet ska kunna uppmärksammas och åtgärdas måste varje uppgiftslämnare kunna förlita sig på att inga negativa konsekvenser kommer att drabba den som slår larm. Fastpartner har därför infört ett så kallat visselblåssystem.

En oegentlighet kan innebära såväl ett allvarligt lagbrott som ett brott mot Fastpartners interna affärsetiska riktlinjer. Exempel på oegentligheter är brott mot konkurrenslagstiftning, korruption, ekonomisk brottslighet, stölder och miljöbrott.

Rutin för rapportering

En anmälan kan göras antingen via e-post eller med brev.

Kontaktuppgifterna är:

  1. E-post: [email protected]
  2. Post: Fastpartner AB, ref Visselblåsare, Box 55625, 102 14 Stockholm
  3. Telefon 08-402 34 60

Din anmälan kan vara skriven på svenska eller engelska.

Rapporten ska innehålla följande information:

  • Vilken typ av oegentlighet som har observerats
  • Den person som är misstänkt för oegentligheterna

Du bör lämna så detaljerade uppgifter som möjligt för att säkerställa att rapporten kan hanteras säkert och effektivt.

Du väljer själv om du vill lämna namn och kontaktuppgifter när du fyller i rapporten. Om du gör det kan du komma att bli kontaktad för ytterligare information.

Hantering av anmälningar

Personer som uppmärksammar och slår larm om problem och oegentligheter ska inte drabbas av några repressalier eller negativa konsekvenser. Den som slår larm kommer att hanteras med respekt och bli tagen på allvar. Den som slår larm kommer också att få information om hur frågan behandlas vidare och vad larmet resulterar i.

Även den som är föremål för larmet har rätt till en korrekt behandling. Berörda personer ska så långt möjligt informeras om att ett larm har inkommit och även få möjlighet att lämna en förklaring till det inträffade.

Efter det att en oegentlighet har rapporterats så utreds i första hand de faktiska omständigheterna kring larmet. Larmets innehåll avgör vem som är lämplig att ansvara för utredningen. När omständigheterna kring en viss oegentlighet är utredda ansvarar bolagets ledning för att vidta åtgärder baserat på vad som framkommit.

Sådana oegentligheter som innebär brott mot lag polisanmäls.