Gör en service- eller felanmälan

Styrelsens arbete

Styrelsearbetet och den löpande verksamheten i företaget bedrivs i enlighet med bolagets fastställda arbetsordning för styrelsen och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktionen för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsens arbete 2016
Under 2016 höll styrelsen totalt 10 styrelsemöten varav sju ordinarie möten, ett konstituerande möte och två per capsulammöten. Revisorn har deltagit på två av dessa ordinarie styrelsemötena. Enligt beslut skall revisorn närvara vid minst ett styrelsesammanträde per år. Styrelsearbetet och den löpande verksamheten i företaget bedrivs i enlighet med bolagets fastställda arbetsordning för styrelsen och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktionen för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsearbetet leds av styrelsens ordförande som också har löpande kontakter med bolagets VD. På styrelsemötena behandlas ledningens avrapportering av koncernens ekonomiska och finansiella ställning, i förekommande fall förvärv och avyttringar, väsentliga projekt, bolagets finansiering  och det aktuella affärsläget. Kvartalsvis rapporteras koncernens utfall mot budget och prognoser och under december månad behandlas budget och affärsplan för nästkommande år. Styrelsen diskuterar och utvärderar också regelbundet koncernens policyfrågor och strategier.

Revisions- och ersättningsfrågor behandlas och beslutas av hela styrelsen, varmed inga särskilda utskott för dessa frågor har tillsatts.
I slutet av året genomfördes en styrelseutvärdering som visade på ett väl fungerande styrelsearbetet. Resultatet diskuterades vid styrelsemötet i december 2016.

Styrelsens sammansättning, antal möten och närvaro, 2016

Namn Invald Oberoende Arvode(kSEK) Antal styrelsemöten[1]
Peter Carlsson, ordf 2008 Ja 260 6 av 7
Ewa Glennow, ledamot 2005 Ja 120 7 av 7
Lars Wahlqvist, ledamot 1987 Ja 120 7 av 7
Charlotte Bergman, ledamot 2015 Ja 120 7 av 7
Katarina Staaf, ledamot 2015 Ja 120 7 av 7
Styrelsesekreterare
Anders Keller, suppleant 1995 Nej 60 5 av 7

[1] Under år 2016 har styrelsen även haft 2 capsulammöten, där samtliga valda ledamöter närvarat, där bland annat fastighetsförvärv och finansieringar beslutats.