Fastpartner har genom åren etablerat en snabbfotad organisation med korta beslutsvägar. Rätt kompetens är av största betydelse för en fortsatt framgångsrik utveckling av verksamhet och fastigheter.

En viktig utmaning för koncernen är att hitta och behålla kompetenta medarbetare. Fastpartner har idag ett 80-tal anställda varav ett tiotal arbetar på huvudkontoret i Stockholm. På lokalkontoren i Stockholm arbetar 60-talet personer och ett tiotal personer finns stationerade i resten av Sverige.

Enkelt, Engagerat och Nära

Fastpartners tre kärnvärden gäller i lika hög grad internt som externt. Värderingarna genomsyrar våra relationer till varandra, till hyresgästerna och till andra intressenter. Värdeorden har tagits fram ur en gemensam diskussion med utgångspunkt från hur vi ser på oss själva, hur våra hyresgäster betraktar oss och hur vi vill arbeta.

Entusiasmen lyser igenom i det vi gör. Med kunniga och engagerade medarbetare ser vi till att vi uppfyller våra hyresgästers behov och önskemål.

Ett öppet företagsklimat

Fastpartner har en platt organisation. I kombination med en relativt specialiserad rollbeskrivning ger det varje medarbetare stor handlingsfrihet inom sitt område. På Fastpartner råder ett öppet företagsklimat.

För att öka samhörigheten och det så viktiga interna erfarenhetsutbytet inom bolaget träffas vi ett par gånger om året för att diskutera verksamhetsgemensamma frågor och lära av varandra. Inte sällan anlitas externa experter inom områden som fastigheter, lagstiftning, skatter och miljö, som en del i en gemensam kompetensutveckling inom bolaget. Parallellt med detta sker individuell kompetensutveckling fortlöpande och efter behov.

Hälsa

På Fastpartner uppmuntras god hälsa och friskvård. Medarbetarna erbjuds hälsoundersökningar och ett årligt friskvårdsbidrag som ska användas till tränings- och friskvårdsaktiviteter. Hälsoriskerna är små och det är få arbetsrelaterade incidenter rapporterats under de senaste åren.