Fastpartner Financial Statements 2023 – in English here!

 

 • Hyresintäkterna ökade med 10,6% och uppgick till 2 208,7 (1 997,5) MSEK.
   
 • Driftnettot ökade med 11,2% och uppgick till 1 554,6 (1 398,3) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,4 (70,0)%.
   
 • Förvaltningsresultatet minskade med 28,2% och uppgick till 694,7 (967,8) MSEK, per stamaktie av serie A 3,80 (5,29) kr.
   
 • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 740 (790) MSEK.
   
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33 750,1 (35 727,9) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -2 473,9 (-864,2) MSEK.
   
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 527,9 (84,5) MSEK, per stamaktie av serie A
  -8,75 (0,01) kr.
   
 • Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 95,1 (106,7) kr.
   
 • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 MSEK.
   
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,0 (1,0) kr per stamaktie av serie A och en utdelning om 5,0 (5,0) kr per stamaktie av serie D.

 

Stockholm den 8 februari 2024

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl 13:30.