Fastpartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport
för perioden 1 januari – 31 mars 2002.

Verksamheten
Fastpartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför
allt till Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade
orter. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller
fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet
omfattade per 31 mars totalt 449.716 kvm. Andelen kommersiella ytor med
kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 77% av
beståndet och resterande 23% utgörs av bostäder.
Koncernens resultat
Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på
0,3 (-8,1) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader
om 6,8 (6,7) och inkluderar vinster vid försäljningar om 0,6 (-2,2)
MSEK.

Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på –
2,4 (-2,2) MSEK.

Efter skatt uppgår koncernens resultat till -2,1 (-10,3) MSEK.
Fastighetsrörelsen
Hyresintäkterna uppgick under perioden till 80,5 (81,9) MSEK. I
jämförbart bestånd, efter hänsyn taget till köp och försäljningar, har
hyresintäkterna stigit med 2,9 MSEK. Fastighetskostnaderna har i
jämförbart bestånd minskat med 2,5 MSEK. Förvaltningsresultatet, det
vill säga resultatet exklusive försäljningar, nedskrivningar och skatt
förbättrades till -0,3 (-5,9) MSEK. Nedan följer en jämförelse mellan de
senaste fem kvartalen.

Resultat fastighetsrörelsen
Res.utvec 200 200 200 200 200
kling 2 1 1 1 1
per kv kv kv kv kv
kvartal 1 4 3 2 1
Hyresintä 81, 83, 77, 79, 81,
kter mm 3 7 6 0 9
Fastighet – – – – –
s 36, 34, 28, 35, 40,
kostnader 9 5 3 5 0
Driftnett 44, 49, 49, 43, 41,
o 4 2 3 5 9
Avskrivni – – – – –
ngar 6,8 7,3 7,3 7,9 6,7
Central – – – – –
administr 3,0 3,4 3,0 4,0 3,7
ation
Resultat 0,6 – 0,0 26, –
vid 7,5 4 2,2
försäljni
ng mm
Rörelsere 35, 31, 39, 58, 29,
sultat 2 1 0 0 3
Finansiel – – – – –
la poster 34, 34, 36, 36, 37,
9 1 5 2 4
Resultat 0,3 – 2,5 21, –
efter 3,0 8 8,1
finansiel
la poster

Vakanser
Jämfört med samma period föregående år har vakanserna, definierade som
hyresvärdet på outhyrda lokaler och bostäder, på årsbasis sjunkit till
8,0% från 9,6%. I vakansgraden ingår tomställningar för
projektutveckling med 1,5%.

Under mars månad har inflyttning i tidigare vakanta lokaler i Märsta
Centrum påbörjats. Sammanlagt har Fastpartner tecknat nya hyresavtal
till ett värde av ca 4,5 MSEK på årsbasis. Detta är till stor del ett
resultat av omdaningen av Märsta Centrum.

Projektfastigheter
Arbetet med projektfastigheterna utgör en prioriterad och viktig del av
bolagets fastighetsförvaltning. Denna del av fastighetsförvaltningen ska
generera högre avkastning på insatt kapital än den traditionella
fastighetsförvaltningen men är också förenad med högre risk. De mest
omfattande projektfastigheterna är forskningsanläggningen för Sandvik
Coromant i Västberga, omdaningen av Märsta Centrum intill Arlanda och
det till hälften ägda hotellprojektet ”Folkanhuset” vid Östermalmstorg.
I årsredovisningen 2001 finns dessa projekt ingående beskrivna.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01270/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01270/wkr0002.pdf Hela rapporten