Fastpartner Interim Report as of 31 March 2024 – In English here!

  • Hyresintäkterna ökade med 4,1% och uppgick till 578,9 (556,2) MSEK.

 

  • Driftnettot ökade med 2,3% och uppgick till 383,9 (375,3) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,3 (67,5)%.

 

  • Förvaltningsresultatet minskade med 25,2% och uppgick till 138,9 (185,7) MSEK, per stamaktie av serie A 0,80 (1,02) kr.

 

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 790 (740) MSEK.

 

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33 945,6 (33 750,1) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 118,7 (-0,2) MSEK.

 

  • Resultat efter skatt uppgick till 203,3 (121,3) MSEK, per stamaktie av serie A 1,01 (0,56) kr.

 

  • Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 96,5 (95,1) kr.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 MSEK.

 

Stockholm den 18 april 2024
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl 15:30.