VERKSAMHETEN
Fastighetspartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framförallt i Stockholmsområdet. Göteborg, Gävle och Linköping är andra prioriterade orter. Med undantag av fem fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar c:a 544.000 kvm. Andelen kommersiella fastigheter utgör 72 % av beståndet och resterande 28 % utgörs av bostäder.

RESULTAT
Fastighetspartner redovisar ett rörelseresultat på 42,2 (39,3) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till -1,8 (-5,6) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 7,4 (7,4) MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)