Fastpartner Interim Report as of 30 September 2023 – In English here!

  • Hyresintäkterna ökade med 10,6% och uppgick till 1 653,8 (1 495,5) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 12,7% och uppgick till 1 192,4 (1 058,3) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 72,1 (70,8)%.

 

  • Förvaltningsresultatet minskade med 26,2% och uppgick till 582,3 (789,5) MSEK, per stamaktie av serie A 3,18 (4,32) kr.

 

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 700 (960) MSEK.

 

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 34 593,5 (35 727,9) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -1 518,7 (895,6) MSEK.

 

  • Resultat efter skatt uppgick till -759,4 (1 274,0) MSEK, per stamaktie av serie A -4,45 (6,61) kr.

 

  • Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 99,9 (106,7) kronor.

 

  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 MSEK.

 

Stockholm den 19 oktober 2023
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2023 kl 13:30.