· Hyresintäkterna för perioden januari – september ökade med 22,1% och uppgick till 836,1 (684,9) MSEK.
· Driftnettot ökade med 25,3% och uppgick till 574,5 (458,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 68,7 (66,9)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 380,5 (287,7) MSEK, per stamaktie 7,10 (5,42) kr.
· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 545 MSEK.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 14 480,4 (12 046,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 845,3 (155,5) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 969,4 (313,5) MSEK, per stamaktie 17,64 (5,42) kr.
· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att under år 2015 uppnå nedan angivna mål:
– Ett fastighetsvärde överstigande 15 mdr
– Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 kl 11:45.