· Hyresintäkterna för perioden januari – september 2011 ökade med 11,4% och uppgick till 343,3 (308,2) MSEK.

· Driftnettot ökade med 17,4% och uppgick till 225,0 (191,7) MSEK.

· Förvaltningsresultatet minskade till 140,7 (157,7) MSEK, per aktie 2,77 (3,11) kr. Det lägre förvaltningsresultatet förklaras främst av ökade finansiella kostnader till följd av högre marknadsräntor och ökade räntekostnader hänförliga till bolagets kassauppbyggnad.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 5 360,0 (5 099,4) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 91,5 (396,6) MSEK i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet är värderat med externa värderingar av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.

· Resultat efter skatt uppgick för perioden till 116,8 (474,3) MSEK, per aktie 2,30 (9,34) kr. Försämringen jämfört med samma period föregående år förklaras främst av lägre värdeförändringar på fastigheter, högre finansiella kostnader samt större negativ värdeförändring på innehavet i Allenex (f.d. LinkMed).

· Fastpartners mål om att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012 kvarstår. Detta kommer att möjliggöras genom förvärv och utveckling av egna fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 1 500 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se