VERKSAMHETEN
Fast Partner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt till Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag av fem fastigheter i Norge innehåller beståndet enbart svenska fastigheter. Uthyrningsbar yta är c:a 532.000 kvm. Andelen kommersiella fastigheter utgör 73 % av beståndet och resterande 27 % utgörs av bostäder.

I slutet på februari månad beslutade styrelsen att utvidga Fast Partners verksamhet genom att förvärva aktieposter i 10 bolag verksamma inom ITinternetbranschen, samt medicinsk teknik. Samtidigt förvärvades andelar i det italienska modeföretaget Alberto Biani, hotellfastighetsbolaget Svenska Stadshotell AB samt Svensk Vodka AB.

RESULTAT
Fast Partner redovisar ett rörelseresultat på 151,5 (128,2) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 15,5(-6,1) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 22,1(23,3) MSEK. Jämförelsestörande poster avser överskottsmedel från SPP om 7,0 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
www.fastighetspartner.se