Fastpartner Interim Report as of 30 June 2023 – In English here!

 • Hyresintäkterna ökade med 13,0% och uppgick till 1 109,2 (981,2) MSEK.
   
 • Driftnettot ökade med 14,7% och uppgick till 788,3 (687,1) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 71,1 (70,0)%.
   
 • Förvaltningsresultatet minskade med 27,4% och uppgick till 386,7 (533,0) MSEK, per stamaktie av serie A 2,11 (2,91) kr.
   
 • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 730 (1 030) MSEK.
   
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 34 461,7 (35 727,9) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -1 503,6 (895,6) MSEK.
   
 • Resultat efter skatt uppgick till -904,6 (1 045,4) MSEK, per stamaktie av serie A
  -5,15 (5,46) kr.

   
 • Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 99,0 (106,7) kronor.
   
 • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 MSEK.

 

Stockholm den 4 juli 2023

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

 

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2023 kl 13:30.