· Hyresintäkterna för perioden januari – juni ökade med 15,9% och uppgick till 358,4 (309,3) MSEK.
· Driftnettot ökade med 23,4% och uppgick till 228,0 (184,8) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 63,6 (59,7)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 132,1 (104,7) MSEK, per aktie 2,49 (2,00) kr.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 315 MSEK.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 8 361,8 (7 834,0) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
· Resultat efter skatt uppgick till 148,1 (189,4) MSEK, per aktie 2,79 (3,62) kr.
· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:
–       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr
–       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
–       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
–       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2013 kl 12:30.