• Hyresintäkterna ökade med 16,3% och uppgick till 1 686,5 (1 450,6) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 19,5% och uppgick till 1 173,0 (981,9) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 69,6 (67,7)%.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 16,7% och uppgick till 849,6 (728,1) MSEK, per stamaktie av serie A 4,70 (4,02) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 950 (840) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 28 172,4 (22 330,0) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 587,6 (1 198,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3 147,0 (1 805,9) MSEK, per stamaktie av serie A
    17,19 (9,77) kr.
  • Den 25 november förvärvade Fastpartner fastigheten Herrjärva 3 i Solna för en köpeskilling om 1 540,0 MSEK. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 MSEK. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.
  • Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020. Nya mål kommer nu att tas fram och fastställas av styrelsen vid styrelsemötet den 23 april och presenteras i delårsrapporten per 31 mars 2020 som släpps samma dag.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 (1,60) kr per stamaktie av serie A, en utdelning om 5,0 (0,0) kr per stamaktie av serie D och en utdelning om 6,68 (6,68) kr per preferensaktie.

Stockholm den 13 februari 2020
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se


Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl 13:00.