ÅRET I SAMMANDRAG

· Hyresintäkterna ökade med 12,0% och uppgick till 1 270,8 (1 135,0) MSEK.
· Driftnettot ökade med 10,7% och uppgick till 853,2 (771,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,1 (67,9)%.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 615,8 (524,5) MSEK, per stamaktie 11,12 (9,61) kr.
· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 625 (615) MSEK.
· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 17 394,2 (15 465,5) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 477,6 (951,7) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 1 598,6 (1 206,7) MSEK, per stamaktie 28,18 (21,41) kr.
· Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2017 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital.
· Styrelsen föreslår en utdelning om 4,0 (3,75) kr per stamaktie och en utdelning om 20 (20) kr per preferensaktie.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
Denna information är sådan information som Fastpartner AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl 14:00.