Bromsten – Stockholms nya förstad

Bromsten ligger i Spånga, nordvästra Stockholm. Idag utgörs området av lager- och industribyggnader samt upplagsplatser för baracker, containrar, byggnadsställningar etc. Men nu börjar omformningen av Bromsten. Under de kommande 5-10 åren kommer det gamla industriområdet att utvecklas till Stockholms mest moderna förstad.

Allt som allt planeras nybyggnation av cirka 1 500-2 000 lägenheter. Fullt utbyggt beräknas cirka 5 000 personer bo i området. Service som närbutiker, restauranger, caféer etc kommer att finnas för de boende i området. Anläggningar för tennis, badminton, golf etc kommer att byggas, liksom nya förskolor och utökning av nuvarande intilliggande skola.

Modern svensk småstadbebyggelse

Områdets struktur kommer efterlikna svensk småstadbebyggelse, men med modern arkitektur. Hög kvalitet och variation i färg och form kommer att känneteckna byggnaderna. Högsta våningshöjd kommer vara fem våningar, men på enstaka ställen kommer högre hus, upp mot 10-12 våningar, att tillåtas. Alla byggnader kommer att placeras med fasaden i gatukant och med entréer mot gatan. Lokaler för centrumändamål kommer finnas i byggnadernas bottenvåningar. Parkering kommer att vara möjlig längs med gatorna, men huvuddelen av parkeringen kommer att anordnas i garage under byggnaderna.

Nuvarande Spångaån, som rinner genom området, kommer att förstärkas, breddas och kompletteras med flera grunda dammar, 1-2 dm djupa. Spångaån kommer att vara områdets centrala parkstråk, och fungera som områdets mötesplats. Ett flertal nya parker kommer att finnas längs med ån. Grusade gångvägar, sittplatser och trädäck/terrasser kommer anläggas.

300 nya lägenheter i spånga Centrum

I området runt Spånga Centrum kommer ytterligare cirka 300 lägenheter att byggas. Dessutom kommer delar av Spånga centrum att rustas upp och en större ombyggnad av Spånga Station planeras i samband med kommande utvidgning av Mälarbanan.

För den norra delen av Bromstens industriområde, omfattande cirka 400 lägenheter, pågår detaljplanearbete och byggstart beräknas ske under 2012. Byggherre är HSB/Skanska.

Bra kommunikationer och brett serviceutbud

Intill området, på andra sidan järnvägen, ligger Spånga Centrum med ett omfattande serviceutbud av livsmedelsbutiker, restauranger, butiker och kommunal service. Där finns även bussar och pendeltågstation. I direkt anslutning till industriområdet finns Bromstensplan med livsmedelsaffär, restauranger och flera butiker. På några få minuter kan E18 nås från området. Ombyggnaden av E18 mellan Kista och Hjulsta stod färdig år 2014 vilket ytterligare har förbättrat tillgängligheten till och från området. Kommande Förbifart Stockholm (klart prel. 2020) kommer passera cirka 2 km från området vilket kommer att göra området än mer attraktivt tillgängligt. Stockholms innerstad kan idag nås bilvägen på cirka 15 minuter och med pendeltåg på cirka 5 minuter. Arlanda nås med bil på cirka 25 minuter.

Fastpartners roll

Fastpartner äger fastigheterna Gustav 1, totalt 13 797 kvm markyta samt Gunhild 5, totalt 27 521 kvm markyta i Bromstens industriområde. På fastigheterna finns idag ett antal mindre byggnader. I övrigt utgörs fastigheterna av öppen markyta. Lokalerna utgörs av verkstads- och förrådslokaler.

Projektet

Fastpartner kommer exploatera fastigheterna med ny bostadsbebyggelse med totalt ca 670 lägenheter vilket motsvarar ca 41 000 kvm BOA. Flertalet kommer upplåtas med hyresrätt i hus om 4-6 våningar. Till detta kommer lokaler ca 3000 kvm LOA.

Parkeringsplatser i garage och på mark, ca 322 st.

 

Tidplan

  • Samråd för ny detaljplan pågår, klart våren 2016.
  • Ny detaljplan beräknas vinna laga kraft under vintern/våren 2017.
  • Förberedande markarbeten 2017-2018
  • Första byggstart i slutet av 2018
  • Första inflyttning i slutet av 2020.