Vid konstituerande sammanträde den 19 november 2020 valdes Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Stefan Sundblom, Swedbank Robur Fonder och Christopher Johansson, Compactor Fastigheter AB, till ledamöter i Fastpartners valberedning. Valberedningen valde Christopher Johansson till ordförande i valberedningen.

Vid Fastpartners årsstämma den 23 april 2020 beslutades att bolaget ska utse en valberedning med uppgift att till kommande årsstämma bereda och framlägga förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget per den 31 augusti 2020 äger vardera utse en ledamot. Väljer en aktieägare att avstå sin nomineringsrätt övergår rätten till den nästkommande röstmässigt största aktieägaren. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Fastpartner AB.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen meddelar detta till
Fastpartner AB, Att: Christopher Johansson, Box 55625, 102 14 Stockholm.

Stockholm den 19 november 2020

 

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, Valberedningens ordförande
Tel 08 – 562 517 07

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2020 kl 14:00.