Fastpartner AB meddelade den 3 november 2005 att fastigheten Norr 21:5 i Gävle sålts med preliminärt tillträde den 15 december 2005. Köpeskillingen uppgick till 671 MSEK och översteg värdet enligt balansräkningen med 145 MSEK. Samtidigt meddelades att prognosen för år 2005 som avsåg vinst före orealiserade värdeförändringar och skatt justerades från 140 MSEK till 300 MSEK samt att bolaget skulle lämna ytterligare information om effekterna av affären den 8 november 2005.

Genom att fastigheten såldes i bolagsform är försäljningen skattefri vilket innebär att uppskjuten skatt kan återföras. Resultatet efter skatt för år 2005 kan därmed prognostiseras till 340 MSEK. I detta resultat ingår även orealiserade värdeförändringar med 45 MSEK.

Affärens omfattning och dess effekter på koncernens nyckeltal är i den storleksordning att bolaget valt att redovisa de nya nyckeltalen proforma per den 30 september 2005, det vill säga som om affären genomfördes per denna dag. Dessa tal ska då jämföras med de tal som står inom parentes vilka är hämtade från lämnad delårsrapport per 30 september 2005.

Soliditet (%) 33,8 (26,8)
Synligt eget kapital (kr/aktie) 23,6 (19,7)
Fritt eget kapital (kr/aktie) 11,1 (7,2)
Kassa och bank (kr/aktie) 8,6 (1,4)

Koncernens kassa på 440 MSEK skapar affärsmöjligheter i storleksordningen 2-3 miljarder kronor.