Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) höll idag, den 2 februari 2024, extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fastpartner.se.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning i syfte att förtydliga utdelningsrelationen mellan Bolagets A-aktier och D-aktier. Ändringar har gjorts i bolagsordningens § 5.2 där ”Stamaktie av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktie av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.” ersatts med ”Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.”.

Stämmans beslut biträddes av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna, samt av aktieägare som utgjorde mer än hälften av alla A-aktier i bolaget och mer än nio tiondelar (9/10) av de vid bolagsstämman företrädda A-aktierna.

Stockholm den 2 februari 2024

För vidare information vänligen kontakta:

Daniel Gerlach, CFO Fastpartner AB (publ)

Tel: 08 – 402 34 63

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2024 kl. 11:30.