Fastpartner AB (publ) höll undertorsdagen den 18 april 2024sin årsstämma i Stockholm för verksamhetsåret 2023 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Fastpartner AB:s webbplats,www.fastpartner.se.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning med 1,00 kr per stamaktie av serie A.Som avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen till stamaktieägarna av serie A föreslås den 30 april 2024. Som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen föreslås den 31 oktober 2024. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna måndagen den 6 maj 2024 respektive tisdagen den 5 november 2024.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning med 5,0 kr per stamaktie av serie D. Som avstämningsdagar för utdelningarna föreslås den 30 april 2024, den 31 juli 2024, den 31 oktober 2024 och den 31 januari 2025. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna måndagen den 6 maj 2024, måndagen den 5 augusti 2024, tisdagen den 5 november 2024 och onsdagen den 5 februari 2025.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Cecilia Vestin och Katarina Staaf. Peter Carlsson valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att styrelsearvodeför 2024 ska vara enligt följande. Det innebär att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 825 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med330 000 kronor till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisor

Årsstämman noterade att årsstämman 2021 valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisorför en mandatperiod om fyra år. Inget val av revisor skedde således på årsstämman 2024. Revisionsbolaget har meddelat att Fredric Hävrén fortsatt är huvudansvarig revisor för revisorsuppdraget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände den av styrelsen författade och på årsstämman framlagda ersättningsrapporten.

Valberedning och instruktion för valberedningen

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende nomineringsprocess för valberedning och antog instruktion för valberedningen.

Bemyndigande avseende nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, attbemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie D. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

  1. Förvärv får ske av högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. 
  2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst 20 procent uppåt.
  4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, attbemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i Bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

  1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
  3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget vid varje tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

____________
 

Stockholm den 18 april 2024

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, Vice VD Fastpartner AB (publ)
Telefon: 08 – 562 517 07

Daniel Gerlach, Ekonomichef Fastpartner AB (publ)
Telefon: 08 – 402 34 63

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 18:45 den 18 april 2024.