KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN FASTPARTNER AB (PUBL)

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Aktieägarna i Fastpartner AB (publ), org. nr 556230-7867 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") fredagen den 2 februari 2024 klockan10.00på Scandic Park, lokal Park lounge, Karlavägen 43, i Stockholm.
The shareholders of Fastpartner AB (publ), reg. no 556230-7867 (the “Company”), are hereby convened to an extraordinary general meeting (the “EGM”) on Friday, February 2, 2024 at 10.00 CET, Scandic Park, room Park lounge, Karlavägen 43, Stockholm.

Registrering och anmälan
Registration and application

Aktieägare som önskar delta i Bolagsstämman ska
Shareholders wishing to participate in the EGM must

•  vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 25 januari 2024, och
be recorded as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Thursday, January 25, 2024; and

•  anmäla sin avsikt att delta i Bolagsstämman till Bolaget senast måndagen den 29 januari 2024; per post: Fastpartner AB (publ), Att. EGM, Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post:[email protected].
notify the Company of their intention to participate at the EGM no later than Monday, January 29, 2024; by mail: Fastpartner AB (publ), Att. EGM, Box 55625, SE-102 14 Stockholm, Sweden, by telephone: 08-402 34 60 or by email: [email protected].

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Bolagsstämman.
The notification of attendance shall include name, address, telephone number daytime, personal identity or corporate registration number and shareholding. The shareholder and its representatives are entitled to bring no more than two assistants. Notification of the number of assistants attending shall be made in the same way as the notification of the shareholder’s attendance. The information provided when notifying of attendance will be processed and used only for the EGM.

Förvaltarregistrerade aktier
Trustee-registered shares

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Bolagsstämman.Registreringen ska vara genomförd senast måndagen den 29 januari 2024.
Those shareholders who have registered the shares with a bank or another trustee must, in order to be entitled to attend the EGM, temporarily register the shares for voting in their own name. The registration must be completed no later than Monday, January 29, 2024.

Ombud
Representatives

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner viawww.fastpartner.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Those shareholders who wish to be represented by representatives at the EGM must issue a written and dated power of attorney to the representatives. Representatives who represent legal entities shall at the EGM display power of attorneys, registration certificates and other authorisation documents. A form of proxy is available for downloading viawww.fastpartner.se and is sent to those shareholders who request it and state their postal address.

Behandling av personuppgifter
Procession of personal data

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid Bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för Bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Shareholders’ personal data collected from the share register, notification of attendance at the EGM and data in relation to representatives and assistants will be used for registration, drawing up of voting register and, where applicable, minutes of the EGM. The personal data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på Bolagets hemsidahttps://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.
For additional information on the Company’s processing of personal data and your rights, see the Company’s information on processing of shareholder personal data on the Company’s website https://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.

Antal aktier och röster
Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 197 892 776 varav 183 233 636 utgör stamaktier av serie A (1 röst per stamaktie av serie A) och 14 659 140 utgör stamaktier av serie D (1/10 röst per stamaktie av serie D). Det totala antalet röster uppgår till 184 699 550. Bolaget innehar 333 636 stamaktier av serie A, motsvarande 333 636 röster, som inte kan företrädas vid Bolagsstämman.
The total number of shares in the Company is, at the time of this notice,197,892,776of which 183,233,636 are common shares of series A (1 vote per share) and 14,659,140 are common shares of series D (1/10 vote per share). The total number of votes amounts to184,699,550. The Company currently holds 333,636 common shares of series A, corresponding to 333,636 votes, which cannot be represented at the EGM.

Förslag till dagordning
Proposed agenda

 1. Öppnande av Bolagsstämman
  Opening of the EGM
 2. Val av ordförande vid Bolagsstämman
  Election of the chairman of the EGM
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  Preparation and approval of the voting register
 4. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda
 5. Val av en eller två justeringsmän
  Election of one or two persons to approve the minutes
 6. Prövning av om Bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  Determination of whether the EGM has been duly convened
 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
  The board of directors’ proposal on amending the articles of association
 8. Bolagsstämmans avslutande
  Closing of the EGM

Punkt 2, val av ordförande vid Bolagsstämman
Item 2, election of the chairman of the EGM

Styrelsen föreslår att advokat Mikael Borg väljs till ordförande vid Bolagsstämman.
The board of directors proposes that Mikael Borg, member of the Swedish Bar Association, shall be elected as chairman of the EGM.

Punkt 7, styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Item 7, the board of directors’ proposal on amending the articles of association

Styrelsen föreslår att Bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med vad som anges nedan. Dessa ändringar av bolagsordningen föreslås i ett led att förtydliga utdelningsrelationen mellan Bolagets A-aktier och D-aktier. Ändringarna medför inte någon ändring i sak, utan föreslås som ett förtydligande i syfte att säkerställa att den oklarhet som finns på marknaden undanröjs.
The board of directors proposes to the EGM to change the articles of association in accordance with what is stated below. These changes to the articles of association are proposed in order to clarify the dividend relationship between the Company's A-shares and D-shares. The changes do not entail any change of substance, but are proposed as a clarification in order to ensure that the uncertainty that exists in the market is removed.

§ 5.2 Vinstutdelning på stamaktier
§ 5.2 Profit distribution on common shares

”Stamaktie av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktie av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.” ska ersättas med ”Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.”.
”Common share of series D is entitled to five (5) times the total dividend on common share of series A, however, not more than SEK five (5.00) per share and year.” shall be replaced with “The common shares of series D are entitled to five (5) times the total dividend on common shares of series A, however, not more than SEK five (5.00) per share and year.”.

Resterande del av § 5.2 i bolagsordningen föreslås vara oförändrad.
The remaining part of § 5.2 of the articles of association is proposed to remain unchanged.

Därutöver föreslås redaktionella ändringar.
In addition, editorial changes are proposed.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
The board of directors proposes that the board be authorized to make the formal adjustments to the decision that may prove necessary for registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Bolagsstämman samt att ägare till minst hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de A-aktier som är företrädda vid Bolagsstämman samtycker till ändringen.

The resolution above requires that shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as well as the shares represented at the EGM and that shareholders of at least half of all A-shares and nine-tenths of the A-shares represented at the EGM are in favour of the proposal.

Rätt till information
Right to information

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid Bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
The board of directors and the managing director shall according to the Swedish Companies Act, at the request by a shareholder and provided that it can be done without material damage to the Company, at the EGM disclose information regarding conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda.

Övrigt
Other

Handlingarna som ska tillhandahållas inför Bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsidawww.fastpartner.sesenast tre veckor före Bolagsstämman. Handlingarna skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress och kommer även finnas tillgängliga vid Bolagsstämman.
The documents that shall be made available prior to the EGM according to the Swedish Companies Actwill be available at the Company’s office and on the Company’s web pagewww.fastpartner.seno later than three weeks prior to the EGM.The documents willbe sent to shareholders who request it and state their postal address and will be available at the EGM.

_____________

Stockholm i januari 2024/Stockholm in January 2024
Fastpartner AB (publ)
Styrelsen/The board of directors

Stockholm, 2 januari 2024

För vidare information, vänligen kontakta:
For further information, please contact:

Daniel Gerlach, CFO Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 63

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2024 kl. 11:00.