Styrelsen i Fastpartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 23 april 2015

Utdrag ur förslaget till dagordning:

·
Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor 50 öre per stamaktie samt utdelning om högst 20 kronor per preferensaktie

·
Valberedningen föreslår omval av tre sittande styrelsemedlemmar och nyval av två styrelsemedlemmar

·
Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av stam- och/eller preferensaktier för förvärvsändamål och/eller kapitalisering av bolaget

·
Förslag till bemyndigande avseende återköp och försäljning av egna aktier

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 23 april 2015 kl 16.00 på Summit – Konferens, T-house, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via brev under adress Fastpartner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, via e-post till [email protected] eller per telefon 08-402 34 60 senast kl. 16.00 fredagen den 17 april 2015.

Stockholm den 19 mars 2015

För vidare information, vänligen kontakta:

Daniel Gerlach, CFO Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 63

eller se www.fastpartner.se

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 19 mars 2015 kl. 07:45.