Aktieägarna i FastPartner AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) torsdagen den 26 april 2018 klockan 16.00 på Helio, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

•  dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 20 april 2018,

•  dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 20 april 2018; per post: FastPartner AB (publ), Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post:[email protected].

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 20 april 2018 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner viawww.fastpartner.sesamt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 62 308 711 varav 60 411 212 utgör stamaktier (1 röst per stamaktie) och 1 897 499 utgör preferensaktier (1/10 röst per preferensaktie). Det totala antalet röster uppgår till 60 600 961. Av Bolagets totala antal aktier är för närvarande 111 212 aktier, varav samtliga utgör stamaktier motsvarande 111 212 röster, återköpta aktier som inte kan företrädas vid Årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av Årsstämman
 2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Frågestund
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017
 11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2017 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning (se nedan)
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2017
 13. Redogörelse för valberedningens arbete
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
 15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (se nedan)
 16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (se nedan)
 17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning (se nedan)
 18. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (se nedan)
 19. Styrelsens förslag tillbeslut ombemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier (se nedan)
 20. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (se nedan)
 21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (se nedan)
 22. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av utbetalningen av utdelning av Bolagets vinst för verksamhetsåret 2018 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning
 23. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)
 24. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 25. Årsstämmans avslutande

Valberedning:

Den nuvarande valberedningen består av Anders Keller, som företrädare för Compactor Fastigheter AB, Johannes Wingborg, som företrädare för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB samt Mats Hellström som företrädare för Nordea Investment Funds.

Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Peter Carlsson väljs till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 11, beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2017 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning enligt följande villkor;

 1. Utdelning lämnas med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare som innehar preferensaktier på grund av styrelsens beslut att emittera preferensaktier med stöd av bemyndigande enligt punkt 19 nedan. Utdelning ska lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 3:1 innebär beslutet att varje preferensaktie berättigar till en utdelning om totalt 6,68 kronor, vilket motsvarar en utdelning om totalt 20,04 kronor före genomförd uppdelning av aktier 3:1,med utbetalning kvartalsvis om 1,67 kronor.      Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 29 juni 2018, den 28 september 2018, den 28 december 2018 och den 29 mars 2019. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.
 1. Utdelning till befintliga preferensaktieägare ska lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 3:1 innebär beslutet att varje preferensaktie berättigar till en utdelning om totalt 6,68 kronor med utbetalning kvartalsvis om 1,67 kronor. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till befintliga preferensaktieägare med 6,68 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelning om totalt 20,04 kronor före genomförd uppdelning av aktier 3:1,att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i Bolagets bolagsordning efter ändring av dess lydelse före årsstämman. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 29 juni 2018, den 28 september 2018, den 28 december 2018 och den 29 mars 2019.
 1. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till stamaktieägarna för verksamhetsåret 2017 med 4,32 kronor per stamaktie. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 3:1 innebär beslutet att varje stamaktie berättigar till en utdelning om totalt 1,43 kronor per stamaktie. Det noteras att årsstämman 2017      beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelningen för verksamhetsåret 2017 ska uppdelas på två betalningstillfällen. Årsstämman 2017 beslutade att avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen är måndagen den 7 maj 2018. Som avstämningsdag för den andra      utdelningsbetalningen beslutades måndagen den 5 november 2018. Utdelningarna beräknas bli utsända av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna fredagen den 11 maj 2018 respektive torsdagen den 8 november 2018.

Styrelsen föreslår slutligen att övriga vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkterna 14-16, beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman och om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5) och antalet suppleanter ska vara en (1).

Valberedningen föreslår att Årsstämman beslutar att styrelsearvode för 2018 ska utgå med sammanlagt 910 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 70 000 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande stämmovalda styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Lars Wahlqvist, Charlotte Bergman och Katarina Staaf samt den nuvarande stämmovalda suppleanten Anders Keller. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås Peter Carlsson.

Det noteras att Deloitte AB på årsstämman 2015 valdestill Bolagets revisorför en mandatperiod om fyra år. Det noteras vidare att Deloitte AB utsettKent Åkerlund som huvudansvarig revisor för en period om tre år räknat från årsstämman 2015, d.v.s. fram till årsstämma 2018. Deloitte AB har meddelat att ny huvudansvarig revisor från och med årsstämman 2018 är Johan Telander.Nästa revisorsval ska äga rum vid årsstämman 2019. 

Punkt 17, förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska ske på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman 2017, d.v.s. att i Bolaget ska utses en valberedning – som ska verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts – för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på Årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 31 augusti 2018.

Punkt 18, styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att Årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen kan bestå av en eller flera delar av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. För att nyckelpersonerna ska uppmuntras till långsiktig samsyn med Bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen ska baseras på enkla och transparenta konstruktioner och ska inte överstiga den fasta lönen. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare.

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

Punkt 19, styrelsens förslag tillbeslut ombemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen,med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 20, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

 1. Förvärv får ske avhögst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
 2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo procent uppåt. 
 4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera Bolagets kapitalstruktur eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller fastighetsförvärv.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 21, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i Bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet, fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

 1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm.Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig. 
 3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget vid varje tid innehar. 

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 22, styrelsens förslag till beslut om uppdelning av utbetalningen av utdelning av Bolagets vinst för verksamhetsåret 2018 samt förslag till fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår Årsstämman att besluta om att utdelning för verksamhetsåret 2018 (d.v.s. utdelning som betalas 2019) uppdelas på två utbetalningstillfällen, med hälften vardera och med ett halvår emellan.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 29 april 2019. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 maj 2019.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen måndagen den 28 oktober 2019. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 31 oktober 2019. 

Punkt 23, styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)

Styrelsen föreslår Årsstämman att besluta om att bolagets aktier delas upp i tre (3) aktier av motsvarande slag (aktiesplit 3:1) i syfte att åstadkomma en ökad handel i aktierna samt att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna.

Punkt 24, styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår Årsstämman följande ändringar av bolagsordningen med anledning av uppdelning av bolagets aktier.

      Att, i syfte att anpassa gränserna för antalet aktier, § 5.1 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

”Aktierna ska utgöras av lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst etthundra (100) procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.”

      Att, i syfte att anpassa beloppet för den årliga utdelningen till preferensaktieägarna, § 5.2 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

”Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av sex kronor sextioåtta öre (6,68 kronor) per aktie med kvartalsvis utbetalning om en krona sextiosju öre (1,67 kronor) per aktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna ska vara sista vardagen i mars, juni, september och december varje år. För det fall sådan dag inte är en bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om årlig utdelning understigande sex kronor sextioåtta öre (6,68 kronor) per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, som det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp som det definieras nedan) innan utdelning på aktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande sex kronor sextioåtta öre (6,68 kronor) per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan en krona sextiosju öre (1,67 kronor) och eventuell lägre utbetalad utdelning per preferensaktie, till ”Innestående Belopp”. För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om åtta (8) procent (”Uppräkningsbeloppet”), varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan en krona sextiosju öre (1,67 kronor) och den vid samma kvartalsvis tidpunkt utbetalade lägre utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från den dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.”

      Att, i syfte att förtydliga aktieägarnas företrädesrätt till nya aktier vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag, § 5.3 andra stycket i bolagsordningen ändras till följande lydelse: 

”Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier som de förut äger.Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.”

      Att, i syfte att anpassa inlösensumman för preferensaktie till preferensaktiens värde efter aktiesplit 3:1, § 5.4 tredje stycket i bolagsordningen ändras till följande lydelse: 

”Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre (3) månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av etthundrasexton kronor sextiosju öre (116,67 kronor) plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning på lösenbeloppet.”

      Att, i syfte att anpassa rätten till bolagets behållna tillgångar vid bolagets upplösning till preferensaktiens värde efter aktiesplit 3:1, § 5.5 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

”Upplöses bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla etthundra (100) kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.”

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan är villkorat av att Årsstämman fattar beslut om uppdelning av bolagets aktier enligt punkt 23 ovan.

Styrelsen föreslår vidare att Årsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

      Att, i syfte att genomföra ändring av bolagets firma, § 1 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

”Bolagets firma är Fastpartner AB. Bolaget är publikt (publ).”

      Att, i syfte att förtydliga aktieägarnas företrädesrätt till nya aktier vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag, § 5.3 andra stycket i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

”Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.”

Fullständiga förslag

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 14-17 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 och 18 framgår ovan.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 19-24 ovan samt redovis­nings­handlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen(2005:551)avseende vinstutdelning respektive enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende bemyndigande om förvärv av aktier i Bolaget samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende fullföljande av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 5 april 2018 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Samtliga handlingar angivna i stycket ovan, samt fullmaktsformulär, kommer även från och med den 5 april 2018 att finnas tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsidawww.fastpartner.se.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

_____________

Stockholm i mars 2018

FastPartner AB (publ)

Styrelsen

Stockholm den 20 mars 2018

För vidare information, vänligen kontakta:

Daniel Gerlach, CFO FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 63

eller sewww.fastpartner.se 

Informationen lämnas för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 10:00.