N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Med anledning av spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, har Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) beslutat om ett antal åtgärder i samband med årsstämman för att minska risken för smittspridning.

Due to the coronavirus disease COVID-19, Fastpartner AB (publ) (the “Company”) has decided to take a number of precautionary measures to reduce the risk of spreading the virus.

Enligt den offentliggjorda kallelsen ska årsstämman i Bolaget äga rum torsdagen den 23 april 2020, kl. 16.00 på Helio, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm (”Årsstämman”). Bolaget värnar om sina aktieägares hälsa och välbefinnande liksom deras rättigheter som aktieägare. Bolaget har också ett ansvar gentemot sina aktieägare, anställda och samhället att minimera risken för smittspridning av covid-19.

According to the published notice, the annual general meeting in the Company shall occur on Thursday 23 April 2020 at 16.00, Helio – T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm (the “AGM”). The Company cares about the health and safety of its shareholders, as well as maintaining their shareholder rights. The Company also has a responsibility towards its shareholders, employees and the society to minimise the spread of the coronavirus.

Bolaget kommer därför att vidta följande åtgärder inför Årsstämman:

The following actions will therefore be taken in connection to the AGM:

  • Ingen förtäring kommer att erbjudas i samband med Årsstämman.

No food or drinks will be offered in connection with the AGM.

  • Bolaget kommer att föreslå Årsstämman att inledningsvis besluta om att det ska vara möjligt att följa Årsstämman via direktsänd webbsändning, för att möjliggöra för dem som inte deltar personligen att ändå följa Årsstämman. För att sådant beslut ska vinna verkan måste beslutet biträdas av minst 50 procent av röster företrädda vid Årsstämman. Om Årsstämman röstar för beslutet ska webbsändningen nås viawww.sthlmstream.com/fastpartner-44218468. Lösenordet erhålls vid förfrågan ställd senast kl.12.00 den 23 April 2020 till[email protected].

The Company will initially propose to the AGM to have the meeting available via live webcast, to enable for those who do not personally attend to follow the AGM. For such resolution requires that shareholders representing at least 50 percent of the votes casted as well as the shares represented at the AGM are in favour of the proposal. If the AGM votes in favour of the proposal, the webcast shall be available onwww.sthlmstream.com/fastpartner-44218468. The password will be given upon request made no later than 23 April 2020 at 12.00 by mail to[email protected].

  • Bolaget kommer att minimera antalet funktionärer och anställda vid Årsstämman.

The Company will minimize the number of officials and employees at the AGM.

  • Verkställande direktörens anförande kommer att begränsas betydligt. Verkställande direktörens anförande och svar på aktieägarnas eventuella frågor kommer att ske via telefon med anledning av att den verkställande direktören befinner sig i karantän utomlands.

The Managing Director’s speech will be significally restricted. The Managing director’s speech and answers to any of the shareholders’ questions will be given by phone since the Managing Director is currently in quarantine abroad.

  • Bolagets styrelseordförande kommer att närvara vid Årsstämman, övriga styrelseledamöter och befattningshavare kommer att närvara i begränsad omfattning.

The attendance of company officers and other members of the board of directors than the chairman of the board, will be limited.

  • Bolaget erbjuder aktieägare att utöva sina rättigheter på ytterligare två sätt, i) genom att antingen använda förfarandet för postomröstning eller, ii) genom att befullmäktiga av Bolaget utsett ombud, advokat Jonas Bergh vid Berghco Advokatbyrå AB i Stockholm, och överlämna till denne röstningsinstruktioner. Både formulär för postomröstning och formulär för befullmäktigande av Bolaget utsett ombud, tillsammans med alla instruktioner, finns på Bolagets hemsidawww.fastpartner.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

The Company offers to its shareholders to maintain their shareholder rights using two further ways, i) either by using the procedure of postal voting or, ii) by giving a Power of Attorney to a by the Company announced representative, advokat/lawyer Jonas Bergh at Berghco Advokatbyrå in Stockholm, and give such representative voting instructions. The form for postal voting and the Power of Attorney form for the representative chosen by the Company, along with all instructions, are uploaded to the Company’s webpagewww.fastpartner.seand will be sent to shareholders who request it and state their postal address.

För att ytterligare minska risken för smittspridning uppmanar Bolaget alla personer som uppvisar symptom eller personer som har en nära anhörig som har smittats av covid-19, att stanna hemma och delta via ombud eller poströstning på Årsstämman. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta i Årsstämman via ombud eller genom poströstning. Samtliga nödvändiga dokument finns på Bolagets hemsidawww.fastpartner.se.

To further reduce the risk of spreading the disease, the Company is encouraging all persons with symptoms of infection or persons with a close relative who has been infected by the COVID-19 disease, to stay at home and participate at the AGM through a proxyholder or by postal voting. The same applies to shareholders who belong to a high-risk group. All relevant documents can be found on the Company’s webpagewww.fastpartner.se.

För uppdaterad information om riskområden och rekommendationer angående coronaviruset, sewww.folkhalsomyndigheten.se.

Please refer to the Public Health Agency of Sweden for updated information regarding risk areas and recommendations regarding the coronavirus,www.folkhalsomyndigheten.se.

_____________

Stockholm i april 2020

Fastpartner AB (publ)

Stockholm, 9 april 2020

För vidare information, vänligen kontakta:
For further information, please contact:

Christopher Johansson, Vice VD, Fastpartner AB (publ)
Christopher Johansson, Deputy Managing Director, Fastpartner AB (publ)
Tel: 08-562 517 07

Informationen lämnas för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 09:30.