Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner”) den 19 februari 2020 om en riktad nyemission av stamaktier av serie A. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket under februari 2020, vilket innebar att antalet aktier i Fastpartner ökade med 2 000 000 A-aktier och antalet röster ökade med 2 000 000.

Per den 28 februari 2020 finns det 197 426 133 aktier och 184 652 885,7 röster i Fastpartner fördelade enligt följande:

Stamaktier A: 183 233 636 aktier och 183 233 636 röster

Stamaktier D: 8 500 000 aktier och 850 000 röster

Preferensaktier: 5 692 497 aktier och 569 249,7 röster

Stockholm den 28 februari 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 10:00.