Fastpartners valberedning ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget per den 31 augusti äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Fastpartner AB (publ).

De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2020 var Compactor Fastigheter AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Familjen Kamprads Stiftelse. Compactor Fastigheter AB representeras av Christopher Johansson och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB representeras av Johannes Wingborg. Familjen Kamprads Stiftelse är initialt positiva till en representation i valberedningen men kan ej lämna svar därom förrän den 16 november 2020. Detta leder till att Fastpartner ej kan lämna namn på samtliga valberedningens ledamöter senast sex månader innan årsstämman 2021 vilket rekommenderas i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ordförande kommer att väljas när valberedningen är fulltalig i enlighet med nomineringsprocessen för valberedningen som antogs på årsstämman 2020.

Stockholm den 22 oktober 2020

 

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB (publ)
Tel 08 – 562 517 07

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl 16:00.