Fastpartner AB:s (publ) stamaktie kommer från och med 5 december 2019 att handlas under namnet stamaktie av serie A. Aktien kommer att få kortnamnet FAST A och aktiens ISIN-kod kommer att ändras till SE0013512506.

Namnbytet sker som en konsekvens av den extra bolagsstämmans beslut den 25 november 2019 att ändra Fastpartners bolagsordning och att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om emission av stamaktier av serie D. Namnbytet medför i övrigt inga förändringar för Fastpartners stamaktie.

Stockholm den 29 november 2019

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 08.30.