Anmälningsperioden för Fastpartner AB:s preferensaktieemission har löpt ut och emissionen uppgående till cirka 505 MSEK är fulltecknad. Intresset för teckning av preferensaktier i Fastpartner har varit stort både från allmänheten i Sverige och från institutionella investerare.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att intresset från såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige har varit stort för att teckna preferensaktier i Fastpartner. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera investeringsmöjligheter och emissionen är ett steg på vägen för att nå våra uppsatta mål i slutet av 2014.” säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.

Fastpartner offentliggjorde den 14 maj 2013 att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2013, att genomföra en emission av preferensaktier riktad, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Erbjudandet omfattade högst 1 725 000 preferensaktier till en teckningskurs om 293 kronor per preferensaktie. Emissionen tillför Fastpartner totalt cirka 505 MSEK, före emissionskostnader. Inom ramen för erbjudandet har cirka 1 800 investerare tilldelats preferensaktier i Fastpartner.

Likviddag är 5 juni 2013 och första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm kommer att vara omkring den
18 juni 2013.

Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier i Fastpartner uppgå till 55 436 212, varav
53 711 212 stamaktier och 1 725 000 preferensaktier.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07.45 den 31 maj 2013.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”). Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller försäljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med Securities Act eller omfattas av undantag från Securities Act. Det kommer inte att genomföras ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av informationen häri, i sin helhet eller delvis, kan vara otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.