Vid Fastpartner AB (publ):s årsstämma den 26 april 2018 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier till villkoren 3:1 varigenom varje aktie delas upp i tre aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för aktiespliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för spliten ska infalla den 29 maj 2018 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konton den 30 maj 2018.

Sista dag för handel i aktien före split är den 25 maj 2018 och första dag för handel i aktien efter split är den 28 maj 2018.

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder.

Spliten medför att antalet stamaktier i Fastpartner AB (publ) ökar från 60 411 212 till 181 233 636 och att antalet preferensaktier ökar från 1 897 499 till 5 692 497.

Stockholm den 21 maj 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018 kl 15:30.