FastPartner offentliggjorde den 8 mars 2018 att bolaget emitterat ett icke säkerställt 3,5-årigt obligationslån om 600 MSEK inom ett rambelopp om 1 000 MSEK. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall FastPartner ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har FastPartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på FastPartners hemsida, www.fastpartner.se, och Finansinspektionens hemsida,www.fi.se.

Stockholm den 3 maj 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som FastPartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl 15:00.