Fastpartner har avtalat om försäljning av samtliga aktier i dotterföretaget Ystadshus Förvaltning AB. I detta bolag ingår samtliga fastigheter i förvaltningsenheten Region Öresund, vilken region nu avvecklas. De anställda har erbjudits anställning hos köparen. Försäljningen motsvarar ett värde på fastigheterna om knappt 184 MSEK. Priset överstiger det bokförda värdet per 31/12-2004 med 24 MSEK eller 15 %, och den interna värderingen per samma tidpunkt med 18 MSEK eller 11 %. Fastigheterna tillträds 1 februari, 2005.

Fastpartner har även avtalat om försäljning av 3 stycken fastigheter, två i Göteborg och en i Mölndal, med tillträde 1 februari respektive 1 mars. Köpeskillingarna om 38 MSEK motsvarar den interna värderingen per 31/12 – 2004 men understiger bokfört värde per samma tidpunkt med c:a 3 MSEK eller 8 %.

Som effekt av dessa och tidigare i denna månad publicerade förvärv i Stockholmsregionen bedöms förvaltningsresultatet efter finansnetto att öka med c:a 12 MSEK på årsbasis.

De genomförda affärerna får ses mot bakgrund av Fastpartners fastlagda strategi att prioritera kommersiella fastigheter före bostäder och att koncentrera fastighetsbeståndet till Stockholmsregionen.