Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har Fastpartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 300 MSEK med en löptid på två plus åtta år. Fastpartner betalar 1,10 procent de två första åren med en möjlig förlängning om 1,86 procent under resterande åtta år. Efter räntesäkringen är cirka 42 procent av Fastpartners låneportfölj räntesäkrad.

Stockholm den 20 mars 2013

  

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

  

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument