· Företrädesemissionen genomförs i syfte att bland annat
· stärka Bolagets finansiella beredskap ytterligare för att finansiera bostadsbyggnation av outnyttjade byggrätter som sammantaget uppgår till cirka 3 600 bostäder
· finansiera fortsatt tillväxt genom investeringar i befintliga fastigheter och nya fastighetsförvärv med balanserad finansiell risk
· stärka förutsättningarna för en framtida bättre likviditet i Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm

· Stamaktieägare i Fastpartner har företrädesrätt att teckna en (1) ny stamaktie per åtta (8) befintliga stamaktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:8
· Teckningskursen har fastställts till 115,00 SEK per ny stamaktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om totalt högst 770,5 MSEK före emissionskostnader
· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 7 november 2016 till och med den 21 november 2016
· Fastpartners huvudägare och VD Sven-Olof Johansson, som genom bolag kontrollerar cirka 71 procent av antalet utestående stamaktier, avser i samband med Företrädesemissionen att delta till motsvarande minst 40 procent av sin andel av Företrädesemissionen. Beroende på marknadsförutsättningarna avser han vidare att, i samband med Företrädesemissionen, strukturerat avyttra antingen befintliga stamaktier och/eller teckningsrätter, varigenom hans relativa ägarandel efter Företrädesemissionen kan komma att minska till lägst 66 procent och därmed följaktligen nettoinvestera i Företrädesemissionen. Dessa åtgärder bedöms stärka förutsättningarna för en framtida bättre likviditet i Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm

Bakgrund och motiv
Fastpartners affärsidé är att på expansiva orter äga, förvalta och utveckla fastigheter i attraktiva lägen med god värdetillväxt och positiva kassaflöden främst inom segmentet kommersiella fastigheter. Utgångspunkten för verksamheten är en stabil ekonomisk plattform som ger förutsättningar för långsiktiga investeringar, fastighetsutveckling och successiv expansion.

Under de senaste tio åren, från 30 september 2006 till 30 september 2016, har Bolagets fastighetsbestånd ökat från att omfatta 89 fastigheter med en yta om 452 tkvm och ett värde om 3 miljarder kronor med en nettobelåningsgrad om cirka 58 procent till att omfatta 196 fastigheter med en yta om 1 385 tkvm och ett värde om 17 miljarder kronor med en oförändrad nettobelåningsgrad om cirka 58 procent. Under samma period har Fastpartners rullande förvaltningsresultat på årsbasis ökat från cirka 115 MSEK till cirka 625 MSEK.

Tillväxten har ökat Bolagets förvaltningsresultat och kassaflöde samtidigt som de operativa och finansiella riskerna minskat genom en ökad diversifiering av såväl fastighetsportföljen som kapitalförsörjningen, vilken breddats genom återkommande emissioner av obligationslån och emissioner av preferensaktier. Den tillväxt som Fastpartner åstadkommit i kombination med ökad diversifiering av kapitalförsörjningen bedömer styrelsen har varit till gagn för såväl Bolagets hyresgäster som dess aktieägare och finansiärer varvid styrelsen anser att en fortsatt tillväxt med balanserad finansiell risk är önskvärd. Genom Företrädesemissionen ökar Fastpartners riskbärande kapital, vilket bedöms minska Bolagets finansiella risk ytterligare samtidigt som den finansiella beredskapen ökar och möjliggör för värdeskapande investeringar med ökat förvaltningsresultat.

Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete har Fastpartner verkat för tillskapandet av nya byggrätter, såväl på fastigheter Fastpartner äger som på angränsande fastigheter, i syfte att stärka respektive områdes attraktivitet och optimera markanvändningen. Härigenom har Fastpartners portfölj av outnyttjade byggrätter successivt ökat och utgörs av en betydande andel byggrätter för bostadsändamål i olika skeden. Totalt omfattar Fastpartners outnyttjade bostadsbyggrättsportfölj cirka 3 600 bostäder varav detaljplan föreligger för 180 bostäder. De detaljplanelagda outnyttjade bostadsbyggrätterna är i huvudsak belägna i Märsta och Vallentuna. Resterande bedömda outnyttjade bostadsbyggrätter är i olika skeden och är framförallt belägna i Storstockholm varav merparten i Sundbyberg, Vallentuna och Märsta samt även i Gävle. Den sammanlagda framtida investeringsvolymen vid utnyttjande av bostadsbyggrätterna bedöms uppgå till fyra till fem miljarder kronor fram till och med år 2021. Fastpartner avser att utnyttja bostadsbyggrätterna till att i huvudsak bygga hyresbostäder för långsiktigt ägande och förvaltning. Genom Företrädesemissionen stärks Bolagets finansiella beredskap ytterligare för att bygga dessa bostäder.

Det av Sven-Olof Johansson kontrollerade bolaget Compactor Fastigheter AB äger drygt 71 procent av samtliga utestående stamaktier i Bolaget. En så stor andel av stamaktierna i en och samma ägares hand har bidragit till att likviditeten i Bolagets stamaktier är låg. Sven-Olof Johanssons avsikt är därför att delta till motsvarande minst 40 procent av sin andel av Företrädesemissionen. Beroende på marknadsförutsättningarna avser han vidare att, i samband med Företrädesemissionen, strukturerat avyttra antingen befintliga stamaktier och/eller teckningsrätter, varigenom Compactor Fastigheter AB:s relativa ägarandel efter Företrädesemissionen kan komma att minska till lägst 66 procent och därmed följaktligen nettoinvestera i Företrädesemissionen. Dessa åtgärder bedöms stärka förutsättningarna för en framtida ökad likviditet i Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm. Samtidigt möjliggör Företrädesemissionen för samtliga stamaktieägare att genom teckning förvärva ytterligare stamaktier i Fastpartner, något som annars kan vara utmanande att göra för vissa stamaktieägare beaktat nuvarande likviditet i stamaktierna.

Mot ovanstående bakgrund har Fastpartners styrelse, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 28 april 2016, beslutat om nyemission av stamaktier om högst 770,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga stamaktieägare.

Företrädesemissionen
Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som stamaktieägare i Fastpartner på avstämningsdagen, den 3 november 2016, har företrädesrätt att teckna stamaktier i Företrädesemissionen. För varje innehavd stamaktie i Fastpartner erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie. Teckningskursen uppgår till 115,00 SEK per ny stamaktie. Härutöver erbjuds möjlighet för andra aktieägare och investerare att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka stamaktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 november 2016. Stamaktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 1 november 2016.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att ökas med 67 000 000 SEK genom nyemission av 6 700 000 stamaktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Fastpartner cirka 770 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av nya stamaktier ska ske genom betalning under tiden från och med den 7 november 2016 till och med den 21 november 2016. Fastpartners styrelse har rätt att förskjuta teckningsperiodens början och att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.

Aktieägare som väljer att inte teckna stamaktier i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 11 procent i förhållande till såväl antalet utestående stamaktier som antalet röster efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att antingen sälja sina teckningsrätter eller stamaktier och använda försäljningslikviden för att teckna nya stamaktier med stöd av erhållna teckningsrätter.

Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som förväntas offentliggöras den 4 november 2016.

Tidsplan
Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

1 november Sista handelsdag i Fastpartners stamaktier med rätt att delta i
Företrädesemissionen
3 november Avstämningsdag för Företrädesemissionen, innebärande att
stamaktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer
att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
Företrädesemissionen
4 november Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
7 november – Handel i teckningsrätter
17 november
7 november – Teckningsperiod
21 november
25 november Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
2 december Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm i nya
stamaktier

Rådgivare vid Företrädesemissionen
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Fastpartner, Berghco Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Fastpartner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 07:31.

Om Fastpartner
Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Bolaget kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Fastpartners fokus är kommersiella fastigheter belägna i framförallt Stockholmsområdet. Fastpartners fastighetsbestånd uppgick den 30 september 2016 till 1 385 tusen kvadratmeter fördelat på 196 fastigheter med ett marknadsvärde om 17 miljarder kronor.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Fastpartner. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fastpartner kommer endast att ske genom det prospekt som Fastpartner avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Fastpartners aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.