Fastpartner förvärvar Solna Port

Fastpartner har förvärvat fastigheten Brahelund 2 i Solna av Areim för en köpeskilling om
1 953,5 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om
cirka 41 000 kvadratmeter LOA samt 625 garageplatser och de årliga hyresintäkterna uppgår till
cirka 123 MSEK.

Fastigheten ligger strategiskt vid E4:an med goda publika kommunikationer till Stockholm City och Arlanda.Fastighetenbestår till största del av kontor men inrymmer även en restaurang, ett gym, lager- och konferensytor samt garageplatser. Fastigheten är högkvalitativ och certifieradenligt
BREEAM In Use, very good, samt delvis finansierad genom emission av en grön obligation.
 

I och med förvärvet stärker Fastpartner sin position i Solna. Efter förvärvet kommer cirka 87 procent av Fastpartners hyresintäkter från Stockholmsområdet. Fastpartner tillträder fastigheten den 1 februari 2019.

Fastpartner förstärker inte bara sin position som fastighetsaktör i Solna utan förvärvar även en fastighet av hög kvalitet med en stark helhetslösning för hyresgästerna. Det ger Fastpartner en produkt för framtiden som kan möta efterfrågan från hyresgäster som letar efter ett alternativ till Stockholms innerstad. Fastpartner har fokus på förvärv och nybyggnation av fastigheter med hög miljöklassificering, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 6 december 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018 kl 17:15.