Fastpartner genomför en förändring av koncernledningen vilket innebär att antalet personer minskar från dagens nio personer till åtta. Detta föranleder också en förändring i förvaltningsstrukturen där man går från en indelning i fyra regioner till tre. Fastighetsbeståndet i Stockholm delas upp mellan Region 1 och 2. Våra innerstadsfastigheter koncentreras till Region 1 och i Region 2 samlas våra bostadsfastigheter. Region 3 kommer att bestå av våra fastigheter i regionstäderna Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle. Syftet med förändringen är att förbättra den interna kommunikationen, främja samarbetet och öka effektiviteten i bolaget.

– I den nya organisationsstrukturen skapar vi en tydligare geografisk indelning samt samlar olika fastighetsegment i de tre nya regionenheterna. I Stockholm samlar vi förvaltningen till ett gemensamt kontor, vilket vi tror kommer att bidra till bättre kunskapsöverföring och effektivitet. Detta är en viktig del i utvecklingen av organisation då komplexiteten i förvaltningen växer med nya högre krav inom hållbarhets- och miljöarbetet samt digitaliseringen säger Christopher Johansson, vVD på Fastpartner.

Jenny Tallskog, som sedan 2018 varit medlem av koncernledningen, har valt att gå vidare efter flera år med olika roller i bolaget.

– Jenny Tallskog har varit en av de medarbetare som bidragit till Fastpartners framgångar under de många år som bolaget har expanderat lyckosamt på fastighetsmarknaden. Vad som utmärker Jenny är hennes förmåga att samla medarbetare till att arbeta engagerat och leverera bra ekonomiska resultat. När hon nu väljer nya utmaningar kan vi inte göra annat än att tacka henne för hennes insatser och önska henne lycka till i framtiden säger Christopher Johansson, vVD på Fastpartner.

Den nya organisationen träder i kraft 1 april 2023 och den planerade flytten till det gemensamma kontoret beräknas ske omkring årsskiftet 2023/2024. Ledningsgruppen i den nya organisationen består av regioncheferna Håkan Bolinder (Region 1), Patrik Arnqvist (Region 2), Fredrik Thorgren (Region 3) samt VD Sven-Olof Johansson, vVD Christopher Johansson, CFO Daniel Gerlach, Hållbarhets- och Projektchef Svante Hedström och HR Sara Sigge.

Stockholm den 30 mars 2023

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Tel: 08 – 562 517 07
E-post:
cj@[email protected]

 

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl 12:45.