Fastpartner AB (publ) har upprättat ett MTN-program med en ram om 8 miljarder kronor och har i samband med detta upprättat ett grundprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och som kommer att finnas tillgängligt på Fastpartners hemsida samt på Finansinspektionens hemsida.

Fastpartner har givit Handelsbanken, Swedbank och Danske Bank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare i syfte att utvärdera förutsättningarna för att genomföra en emission av en icke säkerställd grön obligation under MTN-programmet.

Syftet med obligationsemissionen är att förlänga Fastpartners kapitalbindning, minska andelen säkerställd finansiering och öka andelen ej pantsatta fastigheter. Som en konsekvens av en genomförd obligationsemission, samt beaktat förestående D-aktieemission i Fastpartner om 500 MSEK, förstärks Fastpartners nyckeltal och kommer efter dessa transaktioner att ligga på de nivåer som Moody´s kräver för att höja kreditbetyget på Fastpartner till Baa3, vilket motsvarar en Investment Grade-rating.

– En Investment Grade-rating skulle medföra såväl lägre finansieringskostnader som minskad refinansieringsrisk. Med ett MTN-program ökar också flexibiliteten för att framöver kunna emittera ytterligare obligationslån på kapitalmarknaden. Som vi tidigare kommunicerat är vårt långsiktiga mål att uppnå ratingnivån Baa1, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den17 maj2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021 kl 15:45.