Fastpartner har emitterat ytterligare icke säkerställda gröna obligationer om 300 MSEK. Obligationerna emitteras under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån nr 104 vars totala volym efter utökningen uppgår till 1 200 MSEK. Utökningen gjordes på en spread motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,90 procentenheter. Lånet löper sedan tidigare med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,45 procentenheter och har slutligt förfall i februari 2027.

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Stockholm den 13 april 2022.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 10.00.