Fastpartner har emitterat ytterligare icke säkerställda gröna obligationer om 300 MSEK. Obligationerna emitteras under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån 101 vars totala volym nu uppgår till 1 750 MSEK. Utökningen gjordes på en nivå motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,15 procentenheter. Lånet löper sedan tidigare med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,12 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2025.

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Stockholm den 27 september 2022.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2022 kl. 09.30.